چاپ مطلب چاپ مطلب

اقای استاندارثبات بازارنیزدرگروی همتی جهادی همچون چنداقدام اخیرشماست/علی پور مدیر مسئول همای گیلان

اختصاصی همای گیلان:روحانی درشرایطی سکان ریاست جمهوری را به دست گرفت که کشورازحیث اقتصادی درشرایط مناسبی قرارنداشت وتحریم های همه جانبه آه ازنهادکشوربرآورده بود.در چنین شرایطی او وکابینه اش تصمیم به برقراری ارتباط جهانی گرفت وتوانست با برجام ٬ کمی از شدت تحریم ها بکاهد واقتصادبسته ایران را شناورنماید و نخستین تأثیر این تصمیم ، ثبات بازار بود. بطوریکه در کمترین بخشی شاهدافزایش بی رویه قیمت ها بودیم وشایدبزرگترین دستاورد وی همین ثبات بازار در دور اول ریاست جمهوریش بود.

امابا روی کارآمدن ترامپ یکباره ورق برگشت وبرجام در حدکاغذپاره ای تنزل یافت وشیرازه کاری که روحانی آن رابه سختی حاصل کرده بودازهم پاشیده شد وازآنجائیکه زمینه سوءاستفاده در بدنه کشور-به دلیل خیانت برخی مدیران- وجودداشت هرکس تنها به فکر خود ومال اندوزی بیشترشدومدیران ما هم فقط نظاره گرشدندوصلای تحریم ها ودیوانگی ترامپ را سردادنددر حالی که او عاقل بود و تمام فکروذکرش تأمین رفاه مردم کشورخودبود. لذا افسار بازار گسیخته واسب سرکش تورم جمع کثیری ازمردم را لگدمال کرده ٬از پای درآورد واین اقتصادپیروفرتوت هم دیگرقادر به راست کردن کمر آنها نخواهدبود .دراین چنین اقتصادی کاسبان ودلالان سر ازسوراخ این دیوارفرو ریخته بیرون آوردندوفساد اقتصادی روز به روز بیشترگردید.این درشرایطی بود که دیگر اتحاد وهمسرایی بین مردم ودولت حاکم نبود وصدا وسیما هم نمی توانست گامی جهت همدلی مردم بردارد .زیرا صدا وسیما نه تنها مورد قبول مردم نبود بلکه بسیاری ازمخاطبین خودرا ازدست داده بود.از سوی دیگر وجودماهواره ها و رسوخ شبکه های اجتماعی در خانه های مردم دیگرمجالی برای صدا وسیما باقی نگذاشته واین فاصله زمینه رابرای دشمنان انقلاب فراهم نمودومدیران هم فقط به کارهای روزمره پرداختند؛ نه توانستد زمینه اشتغال رافراهم کنندونه برمیزان کارگاه های تولیدی بیفزایند وفقط به انعقادجلسات بی فایده اتکا نمودندجلساتی که هیچ خروجی برای مردم نداشت.قیمت خودرو ها ،خودرو بود ثبات بازارهم بی ثبات ومردم خسته ازبیکاری جوانانشان و اشتغال از آن فرزندکسی که دارای ژن خوب باشد. در چنین شرایطی بودکه صبر استاندارگیلان درچهاربهمن ماه به سررسیدوسخن ازاشتغال فک وفامیلی به میان آوردوهمچنین کارپسندیده ای درجهت جمع آوری بنرهای تبریک انتصابات انجام دادو این نوید به رسانه ها که آگهی مزایده بایدبه نشریات محلی سپرده شود.ضمن آنکه قبل ترنسبت به تغییرمدیران فرسوده وجوان گرایی اقدامات مؤثری انجام داده بودالیته هنوزسوال باقیست که کسی که هیچ تجربه مدیریتی نداشته باشد چگونه می تواندمدیر قابلی شود؟که پرداختن به آن دراین مجال نمی گنجد.

اما ازاستاندارپرسش می شودکه شما که توان مدیریت درحوزه های اجتماعی رادارید چرا قدم مؤثروقابل رؤ یتی در بخش ثبات بازار برنمی دارید ؟ یقینا مردم دل گرم تر میشوند

هرچنددر کنفرانس خبری گریزی به این مهم زدیدولی مردم بی صبرانه در انتظار مشاهده نتیجه اقدام جهادی شما هستند . به عنوان مثال نمی شود که تورم این استان در مهرماه بیشترازمازندران باشد./باکانال همای خبر همراه شوید

About سردبیر ارشد

Check Also

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل است

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل …