چاپ مطلب چاپ مطلب

تراز بازرگانی <<گَرد و خاک!>>/علی رحیم پور دکتری اقتصاد

اختصاصی همای گیلان، تَراز =تَرازو .میزان
(فرهنگ دهخدا)
بازرگانی=تجارت،جابجا کردن کالا یا خدمات از نقطه الف به نقطه ب.
تراز بازرگانی=مجموع کالاها و خدماتی که یک کشور با کشور های دیگر دارد .
این تراز بازرگانی وضعیّتی سه گانه دارد .
الف)تَراز بازرگانی مثبت

تَراز بازرگانی مثبت=کالاها و خدماتی که ایران صادر می کند[در یک سال مُعیّن مانند ۱۳۹۶]بیشتر از کالاها و خدماتی باشد که از جهان وارد کرده باشد .
در این حالت می گوییم که “تراز مثبت” بوده است.
ایران هیچگاه تراز بازرگانی مثبت در ۱۰۰ سال گذشته نداشته است .
چون نفت و گاز کالاهای استخراجی است نه تولیدی .
تعریف کالای تولیدی=کالایی که با تغییر شکل به مصرف نزدیک شود.مانند گُندم که نان می شود.حال آنکه نفت تا بنزین شود چند مرحله را باید بگذراند.

ب)تَراز بازرگانی منفی

تَراز بازرگانی منفی=
اگر صادرات ایران از وارداتش کمتر باشد.تراز بازرگانی ایران منفی است.
اقتصاد ایران در ۱۰۰ سال گذشته،دارای “تراز منفی”بوده است !

ج)تراز بازرگانی مُتعادل

تَراز بازرگانی متعادل=
اگر صادرات و واردات ایران در یکسال باهم برابر باشد. می گوییم”تراز متعادل “بود .
مانند ۱۳۱۶خورشیدی(دوره ی رضا شاه)و سال های ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲خورشیدی(دوره ی دکتر مُحمًد مُصدًق و باوجود تحریم کامل نفتی!)
واردات و صادرات ایران یکسان بود .

●تراز بازرگانی گَرد و خاک●

میزان صادرات گَرد و خاکی که ایران بدون دریافت پول مِلی(ریال) یا”ارز”به کشورهای همسایه صادر می کند و واردات گرد و خاکی که از کشورهای همسایه به ایران وارد می شود بدون آنکه ریالی یا ارزی پرداخت کند .
البتّه، نیاز به گفتن نیست این مبادله گَرد و خاک برای مردم ِایران و همسایگان ایران،هزینه ی درمانی،بهداشتی،بیماری های مُزمن دارد اما در ترازنامه ی سالانه ی ایران و همسایگانش،نوشته نمی شود .
امروزه این نوع هزینه ها در <<اقتصاد ِمُحیط زیست>>کشورهای پیشرفته؛ کاملاً در نظر گرفته می شود .
●●●▪️▪️▪️▪️
به نظر می رسد که کشور ما در جمیع جهات<<وارداتی>> شده است!واردات گَرد و خاک از کشورهای عراق و عربستان و سوریًه چند سالی است که اُستان های خوزستان و کُردستان و کرمانشاه و همدان و زنجان و آذربایجان رادر نوردیده است.
بلاهای غیر قابل وصفی در این اُستان ها و به ویژه در اُستان خوزستان،پدید آورده است.این آلودگی های جانکاه دیگر ماه و فصل نمی شناسد بلکه خانه زاد و با هوای این اُستان ها،آمیخته است .
در خبرگزاری ها آمده است که واردات گَرد و خاک از شمال شرقی ایران [تُرکمنستان]هم اضافه شده است! و خراسان های رضوی و جنوبی و شمالی و سیستان و کرمان و یزد را پوشانده است .
این پدیده ی خفقان آور و جانکاه؛اَرمَغَان شوم ِهمسایگان ِایران به مردم ِایران است!
ملًت:دارای جغرافیای مُشخصّ و دارای حاکمیّت سیاسی مستقّل باشد.
مانند:ایران،عراق،کویت .
اما در مقوله ی گَرد و خاک، دیگر،مفهوم ملًت و مرز و تمامیّت ارضی و واردات قانونی و قاچاقی و توطئه ی خارجی و باند های مافیای داخلی و نابودی تولید ملًی،در پهنه ی آسمان ایران،کاملاً رنگ باخته است!
روابط ۴۰ ساله ی جُمهوری اسلامی ایران با همسایگان خود هرگز در سطح قابل قبول نبوده و گاهی هم جنگ و درگیری لفظی را سَبَب شده است .
هوا؛مُدتی طولانی،رابطه ی ایران با همسایگانش را به تماشا نشست و فایده ای نبُرد !
پس گرد و غُبار،به کُمَک ِهمسایگان آمد و تراز بازرگانی گَرد و خاک را به نفع همسایگان،مثبت ساخت!
یعنی چه ؟!
واردات ِایران از”گرد و خاک ِ همسایگان”،بیشتر از صادرات آن شده است .
پس تراز ایران؛”منفی” و تراز ِهمسایگان “مُثبت”است.
تا کی چنین<<پایدار>> خواهد ماند؟!
تا هنگامی که روابط ایران با همسایگانش <<ناپایدار>>باشد!

¤سرشک¤
۸ خرداد ۱۳۹۷

انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

با کانال همای خبر همراه باشید

About عطیه نصرتی

Check Also

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل است

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل …