چاپ مطلب چاپ مطلب

حسن پور دریک قدمی اداره کل فرهنگ و ارشاد گیلان !

سالها درارشادگیلان ریشه دوانده ، هم حق آب و گل دارد و هم تجربه . اگرنتوان گفت عاشق پیشه است لااقل می توان گفت که عقل گراست .

خیلی ازمدیرکل ها رو پشت سرگذاشته است . با سابقه ای که بدست آورده می توان به او اعتمادکرد و ازتجربه اش استفاده نمود. گام هایش آرام است و مطمئن. همه ی پیچ و مهره های ارشاد و نیازهای فرهنگی گیلان رو می شناسد. برای پست ارشاد گیلان تعدادی از گزینه های مطرح تا کنون به تهران رفته اند که به غیراز آقای محمدحسن پور، آقایان: شهریاری ،شفاعی ،عابدی نژاد و مهدی پورولی پایتخت نشینان گویا مزاج شان اینبار با محمد حسن پور سازگارترشده است. حسن پور دفعات قبل حتی با یکی از گزینه ها تا فینال دوید ولی دقیقه نود نفس کم آورد و ضربه فنی شد.

اینبار گویا خود برای انجام مصاحبه علاقه ای نداشت وتعلل کرد .شایدهم ازبرخوردگذشته قدری ناراحت بود و…

ولی با اصرار دوستان و پایتخت نشینان دوباره به پشت میزمصاحبه نشست و گویا اینبار مورد توجه بزرگان قرارگرفته ، استاندار محترم گیلان هم که خود مردی آرام و عقل گراست ، خودازگزینه های اینچنینی استقبال می کند .حال باید نشست و دید آیا ارشادگیلان اینباربه نام جناب آقای محمدحسن پورسند می خورد؟!

About

Check Also

هشدار پلیس نسبت به کلاهبرداری به بهانه فروش سوالات کنکور

هشدار پلیس نسبت به کلاهبرداری به بهانه فروش سوالات کنکور 🔹رئیس پلیس فتای تهران بزرگ: …