چاپ مطلب چاپ مطلب

حیرانیم از تعصب /علی پور مدیر مسئول همای گیلان

اختصاصی همای گیلان: اینکه آستارا جزء استان گیلان است و اینکه زبان دلیلی بر الحاق نمی شود و اینکه اگر زبان دلیل الحاق است چرا مناطق کردنشین جزء محدوده آذربایجان هستند و یا باتوجه به نزدیکی گویش مناطقی از مازندران به گیلان و همچنین قرب مسافت با گیلان همگی از موضوعاتی هستند که چند روز اخیر تحلیل گران و رسانه ها به آن پرداخته اند. اما نگارنده در این مقال به علل مطرح شدن این مباحث می پردازم که مهمترین آن بحث تعصب است که در اینجا به ریشه این بحث و همچنین عواقب آن خواهم پرداخت:تعصب به معنی بستن عصابه یا عصابه بر سر بستن است. عصابه نیز همان عمامه یا دستار است. عصبیت و جانبداری و طرفداری از دیگر معانی تعصب است.
در فرهنگ عمید آن را جانبداری کردن از مذهب، به چیزی دلبسته و مقید بودن و سخت از آن دفاع کردن، و [قدیمی] کینه و دشمنی معنی می‌کند.
در زبان امروز فارسی ما کسانی را متعصب یا جزم‌اندیش می‌دانیم که مصرانه بر عقاید کهنه خود پافشاری می‌کنند، بی‌آنکه دلیلی منطقی برای درستی آنها داشته باشند.
یکی ازمهمترین تمثیل ها٬ داستان لمس فیل است که درمثنوی مولوی آمده است که در این داستان مولوی به بیان مضرات تعصب می پردازد.
مولوی در داستان لمس فیل می گوید:سخت‌گیری و تعصب خامی است/ تا جنینی کار خون‌آشامی است.
مولوی در این داستان٬ آدمهای متعصب را به میوه کال که به شاخه چسبیده اند و هم چنین به جنین که آماده تولد نیست٬ تشبیه کرده است که نیازمند زمان است تا به مرحله تکامل برسند.
مولوی در این داستان جهل و نادانی را نتیجه تعصب و جزم اندیشی می داند.
مسلماً همگی راه خطا می‌روند. شاید به همین دلیل است که آندره ژید می‌گوید: ‌<به آنهایی که در جستجوی حقیقت هستند اعتماد کن و از آنهایی که به حقیقت رسیده‌اند بپرهیز. زیرا آنهایی که تصور می‌کنند به حقیقت رسیده‌اند، با تمام توان می‌کوشند دیگران را به شکل خود درآورند. زیرا معتقدند که آنان صلاح مردم را بهتر از خودشان می‌دانند>
پیامدتعصب زیانبا‌ر، جانکاه و ویرانگر است و می تواند زمینه خشنونت را فراهم کند و نتیجه اندوهباری به همراه داشته باشد .
همواره تعصب هزینه های سهمگینی بر جوامع بشری وارد کرده است و چه بسا در مواقعی که تاریخ اندوهباری را شاهد هستیم ریشه در تعصب داشته است لذا رهایی از این بیماری نیازمند علم ،آگاهی و دانش می باشد.
تعصب و لجاجت آتش سوزانی است که پیوندهای وحدت و اتحاد را در جامعه بشری می سوزاند، و بذر نفاق و اختلاف را در میان افراد می پاشاند .
دراحادیث آمده است:
«آغاز لجاجت، جهل است و پایان آن ندامت» !
در تاریخ خوانده ایم عرب جاهلی دختران را زنده به گور می نمودند که نتیجه تعصب بودپس هر قومی و فردی و جوامعی جاهل تر است متعصب تر است.
انچه از نتیجه تعصب بر می آید تقلیدهای کورکورانه‌ای است که از لجاجت و وابستگی ها بدست می آید که موجب شده تا تاریخ بشریت تیره و تار شود و خون‌های زیادی بر خاک ریخته شود
و قدرمسلم این نقیصه مانع رشد ٬ توسعه ٬پیشرفت و تمدن شده است و چه بسا طی دوران ٬ افراد زیادی همچون گالیله قربانی این واژه شده اند.
بابیان حقایقی ازواژه تعصب و پیامد بد آن در جوامع بشری شایسته است ایرانی آزاداندیش دست از تعصب بردارد و در جهت رشد، تعالی و وحدت کشور بکوشد نه اینکه بحث نژادپرستی را مطرح نماید و آتش اختلافات را شعله ور کند‌.
هر چند اختلاف افکنی و تعصب غلط از نماینده مردم شریف آذربایجان کمافی سابق انتظار می رفت ٬ مطرح کردن موضوع بی اساس نماینده زن در مجلس ٬نمونه بارزی از نسنجیدگی صحبت های وی می باشد.

علی علی پور نیاول مدیر مسئول سایت همای خبر و هفته نامه همای گیلان

با کانال همای خبر همراه باشید

About عطیه نصرتی

Check Also

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل است

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل …