چاپ مطلب چاپ مطلب

حیوان یا انسان/علی رحیم پور دکتری اقتصاد

اختصاصی همای گیلان: اسب،حیوان است
اسب،اسب است .
انسان،عقل دارد .
عقل؛سبب می شود که انسان،بیشتر ؛حیوان باشد و کمتر ؛انسان.
اسب با اسب ازدواج می کند، انسان با سود و سرمایه.
قرار نیست که هیچ حیوانی؛انسان شود.
قرار هست که هیچ انسانی؛ حیوان نشود که می شود !
چرا چنین می شود؟
چون،حیوان استعداد ِ انسان شدن ندارد .
پس حیوان،حیوان است .
انسان،استعداد ِانسان شدن و حیوان شدن را باهم دارد .
پس مانند ساعت ِآونگ دار؛ پیوسته در نوسان است.
حکومت های کم و بیش حیوانی؛ انسان را کم و بیش حیوانی می سازند.
حکومت های کم و بیش انسانی؛ انسان را کم و بیش انسانی می سازند!
برخی ها می پندارند که انسان شدن و انسان ماندن؛ارتباطی با حکومت ها ندارد!
اشتباه می کنند!
اگر حکومت ها کم و بیش حیوانی باشند، انسان های کمتری کم و بیش انسان می شوند .
اما اگر حکومت ها کم و بیش انسانی باشند؛انسان های بیشتری؛کم و بیش
انسان می شوند !
هرگاه انسانی؛بخواهد بدون نگاه به جامعه؛فقط به تنهایی انسان شود .
ارزشمند است.خوب است .
اما این انسان شدن <<رویًه>> و <<رفتار اجتماعی>>نمی شود!
هنگامی که ۹۰ درصد خودرو های ایران؛ مشکل ِآلایندگی دارند!
۱۰ درصد خودروهای استاندارد؛ در از بین بردن آلایندگی <<موثر>>هستند اما <<تعیین کننده>>نیستند !
نتیجه :
پس انسان شدن ِبرخی ها؛ در جامعه؛موثًر است .
انسان ِشدن ِحکومت ها؛ تعیین کننده است .

《علی رحیم پور 》

با کانال همای خبر همراه باشید

About عطیه نصرتی

Check Also

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل است

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل …