در تصاویر معدودی که خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از دادگاه اسفندیار رحیم مشایی منتشر کرده، نکات جالبی درباره حقوق متهم وجود دارد.

همای گیلان، به نقل از خبرآنلاین، قطعا رعایت قانون درباره رفتار با متهمی که در اختیار قوه قضاییه است، باعث افزایش عدالت در قوه قضاییه خواهد شد. در تصاویر معدودی که امروز از دادگاه اسفندیار رحیم مشایی به عنوان یک متهم جنجالی در سایت خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه منتشر شده، نکاتی وجود دارد که بازگویی آنها شنیدنی است.
در یکی از تصاویر منتشر شده، متهم با بی اعتنایی نسبت به رئیس دادگاه، روی خود را از قاضی برگردانده و به صورت یک بر، نشسته است و از گوشه چشم قاضی را تماشا می کند. این رفتار متهم در جای خود جالب توجه است.

از سوی دیگر در این تصویر، دستبند به دست متهم مشخص است. در حالی که طبق ماده ۱۷۰ آیین نامه اجرایی سازان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ٢٠/٩/١٣٨۴ ، “مقید نمودن محکوم و متهم به دست‌بند به منظور کنترل و جلوگیری از خودزنی، ایذاء و آزار دیگران، خسارت به اموال و ممانعت از فرار وی به هنگام اعزام و بدرقه برابر نظریه رییس موسسه یا زندان و در غیاب وی بالترین مقام مسئول در موسسه ی زندان مجاز می‌باشد.”
سئوال اینجاست که بعید به نظر می رسد از فردی مانند مشایی بیم رفتارهای پرخاشگرانه، خودزنی، ایذا و آزار دیگری و فرار در جلسه دادگاه برود.
دستبند به دست متهم در حالی در حضور قاضی قرار دارد که مطابق تبصره یک ماده ٢٣۵ آیین نامه بالا، “استفاده از دستبند در موارد یادشده برای محکومان و متهمان، مجاز نیست مگر درموارد ضروری حسب تشخیص رییس زندان و جرایمی که به موجب دستورالعمل صادر شده از سوی سازمان تعیین می‌شود.”
همچنین تبصره۲ این ماده می گوید: “در مواقعی که زندانی به دادگاه و یا دفاتر کار سایر مراجع وارد می‌شود، مأموران بدرقه و مراقبان او نیز وارد آنجا خواهند شد و به دستور مقامات قضایی، دستبند زندانی باز می‌شود…”
اینطور به نظر می رسد که رئیس دادگاه تا دقایقی دستور باز کردن دستبند را به ماموران بدرقه نداده بود که چرایی این نکته هم جای سئوال دارد.
همچنین در تصویر دیگری، متهم با دستان باز در مقابل قاضی نشسته و حالت دست او به وضوح، “تهدید” و “خط و نشان کشیدن” را نشان می دهد.

نکته دیگری هم در تصاویر پیداست، فردی که مشخص نیست چه سمتی در پرونده دارد، در بخشی از دادگاه (جایگاه نماینده دادستان در سمت راست تصویر) حضور یافته و با دست، جلوی چهره خود را گرفته گویا بیم شناخته شدن دارد.