با تغییر در چارت استانداری گیلان و تفکیک معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گیلان از یکدیگر دو انتصاب جدید در این حوزه صورت گرفته است.

همای گیلان،با تغییر در چارت استانداری گیلان و تفکیک معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گیلان از یکدیگر دو انتصاب جدید در این حوزه صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش کیمیا تنهایی معاون برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان به عنوان معاون توسعه منابع استانداری گیلان منصوب شد.

همچنین آرش فرزام صفت مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان نیز که در دوره ای جانشینی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری را برعهده داشت به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان منصوب شده است.

گفتنی است پیش از این محمد احمدی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گیلان را برعهده داشته است که با این تغییرات به عمل آمده و خروج او از سمت های دولتی احتمال حضور او در انتخابات مجلس پیش بینی می شود.

گفتنی است در جلسه عصر امروز کارگروه رفع موانع تولید و همچنین اقتصاد مقاومتی استان که با حضور معاون امور اقتصادی وزیر کشور برگزار می شود مراسم معارفه نیز صورت خواهد پذیرفت.