چاپ مطلب چاپ مطلب

“شبیه سازی (آسیمیلاسیون)انسانها در فضای افسانه ای ارتباطات مجازی”/جلال میرزااقایی


اختصاصی همای گیلان: به موازات تکامل بشریت از روز رستاخیز خلقت و دست آورد های نوین در حفط حقوق اجتمایی و سیاسی ، سرشتی و ذاتی نا همگون و با رخنه و ورود در این راهپیمایی تاریخی و تکامل تدریجی ،موجودیت بسامان و هنجار فطری بشر را هدف و آنرا در مسیری بجز کمال انسانی قرار داده است .
این نزاع فطری آنجا که رنگ و لعاب سیاسی و اجتمایی می گیرد خویشتن را مجبور به استفاده از همه ابزارهای نوین عصر خویش می بیند .
طاغوت ،استعمار ،استثمار و …..واژه هایی است که بشر در طول مبارزات تاریخی خویش به این ذات نا همگون ، فطرت انسانی داده است که چون زائده ای چسبیده به پیکر بشریت ،از خون و امحا و احشا بشری ارتزاق می کند و آنچنان خویشتن و خویش را بشکل اندام های طبیعی بشر جلوه داده و با نفوذ علمی در اطلاعات خلقت و حتی جهش های ژنتیکی و موتاسیون حوزه مناسبات اجتمایی و شبیه سازی، پیکر و اندامواره حرکت های انسانی و فطری را در مسیر علایق و خصایل خویش برده و این ممکن نبود بجز شبیه سازی ژنتیک اجتمایی و آسیمیلاسیون فرهنگی .

فرانتس فانون در کتاب دوزخیان زمین فریاد برآورد و حلقوم به درد آورد که تنها راه مبارزه با این زاییده چسبیده به روح فطری انسانها ،فقط و فقط آگاهی از شیوه همگون سازی آن با علایق بشری می باشد .

باورود بشری به عصر و پارادایم تکنولوژی افسانه ای ،نگرانی و ترس و دلهره را نمیشه کتمان کرد که این زایده در استفاده از این تکنو لوژی ید طولایی دارد و همه شاخص ها و پارامتر های حوزه مناسبات ،نشان از استفاده فوق علمی این زایده برای عقیم کردن آگاهی و بصیرت و بینایی بشر می باشد .

تکنولوژی ارتباطات و سرمایه گذاری افسانه ای آن با همه مزایا ،نیاز حیاتی در بدست آوردن دانش و اگاهی و فحص و جستجوی فلسفی و پژوهش از طریق کتاب و کتابخانه را کمرنگ و بی رمق نموده و درست در همین نقطه ،اطلاعات بسته بندی شده و از قبل برنامه ریزی شده ،سوار بر موج این تکنولوژی ،حربه بزرگ این زایده می باشد و آنچنان با تبلیغ و حکم و حشم و شیوه های نوین تبلیعاتی همراه بوده که حتی بسیاری از حکومت ها و قلمرو ها و سرزمین ها در زیر پای حرکت آن نابود و در این نابودی، فسون و مسخ و مسحور مردمی که از قبل با ساز و آواز شیرین این زایده به خلسه شیرین و خواب تاریخی فرو رفته اند .

این زایده از یکطرف با تبلیغات و ارسال اطلاعات فرهنگی دسته بندی شده مطابق طعم و زعم و ذایقه حاکمان ،باعت تبختر و تفرعن و نا شنوا بودن آنان گشته و از طرفی با نسوخ در نسوج بافت های فکری و فرهنگی جامعه ای که خُمار و نشئه اطلاعات پکیج شده (بسته بندی)شده ، که مصمم به تغییرات دینا میکی و فیزیکی جامعه بدون آمادگی فکری و فرهنگی ذاتی و اصیل خویش می باشد .

تغییرات ذائقه ای که یکسوی این تنازع، اعتقاد و باور ایمانی خویش را به برادری همه انسانها و ادیان الهی دانسته و درست سوی دیگر این تنازع به برابری راستین ابنا بشر اعتقاد دارد .کشاندن پیکر های واحد انسانی در فراخنای تنازع تاریخی بین برابری و برادری فقط و فقط در ارسال اطاعات پیچیده و مرموز ، این پیکر انسانی است که اطلاعات ناهمگون ژنتیک اجتمایی و فرهنگی آن از طریق موج تکنولوژیکی ارتباطات ،بسوی مخاطبانش گسیل می میشود .

شناخت دقیق و عمیق از حرکت های پیچیده افسانه ای این زایده جا خوش کرده بر پیکره بشریت فقط و فقط ،تحمیق و مطالعات تاریخی نسل ها از شیوه همگون و همسو سازی آن در حرکت های جهشی و موتاسیون فرهنگی می باشد که تا اینجای تاریخ قربانیان زیادی داشته از جمله دین و ایمان و اعتقادات و باور های تاریخی نسل ها در مسلخ حرکت های پیچیده آن ،قربانی شدند .
آه و ناله آن پیر و فرزانه آفریقایی چقدر با سوز و گداز همراه بود که می گفت ،مسیونر های استعماری با لباس مذهب و کتاب انجیل مسیح در دست ،وقتی وارد قاره آفریقا شدند که ما صاحب ملک و املاک و سرزمین بودیم وبعد از سی سال ،ما صاحب انجیل شدیم و آنها صاحب کشورمان .اما امروز حربه های متفاوت را در تغییرات ذائقه انسان ها ،بکار گرفته اند و گرنه کدام انسانی تا زمانی که به حیوان مبدل نشده ،تیغ برَان بر گلوی کودکی و آنهم در جلوی چشمان مادری می گذارد و تن از بدنش جدا می کند ؟
جنگ های مذهبی و کشتار های فجیع انسانی تحت لوای هر آیینی و اعتقادی هم اگر باشد ،جز اینکه در یک تغییرات ژ نتیکی و آسیمیلاسیون فرهنگی که درآن ،انسان تبدیل به حیوان شده ،رخ نمی دهد .
در عین استفاده از مزایای تکنولوژی ارتباطات ،باید کتابخانه ها و کتاب و مطالعات زیبای انسانی را در راستای تکامل اصیل انسانی ،به پیش گیریم و مواظب موتاسیون و جهش های نوین زائده ها و استعمار باشیم .

با کانال همای خبر همراه باشید

About عطیه نصرتی

Check Also

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل است

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل …