چاپ مطلب چاپ مطلب

عذر خواهی تاریخی/علی رحیم پور دکتری اقتصاد

اختصاصی همای گیلان، برخی به مناسبت
“عاشورای حسینی”؛نوشته اندکه:
باید کشورهای عرب منطقه؛
برای تجاوزات”اعراب صدر اسلام”
(دوره خلیفه دوم) به ایران که
بردگی،هرزگی و آوارگی را
نصیب ملک و ملت ایران روا
داشتند”عذر خواهی”کنند.
⚫️فاجعه،تجاوز،قتل و غارت،
عرب های صدر اسلام؛در ایران،
واقعیت داشت.
اما برخی از حکومت های
۲۵۰۰ساله ایران،درخارج از ایران،
“آلوده دامن”و”استعمارگر”بوده اند.
که به برخی به ترتیب تاریخ
اشاره می شود:

⚫️۱)کُشتار هخامنشیان و ساسانیان.
هجوم های پیاپی به یونان،روم
باستان ،مصر و بالعکس.
⚫️۲)کُشته شدن”مزدکیان”
توسط”انوشیروان عادل!!!ساسانی”
در یک روز(۳۰هزار تا ۱۰۰ هزار نفر).
[کشته شدن مزدکیان،در حافظه
تاریخی ایرانیان،مانده بود و
سبب شد که مردم در مقابل
اعراب پابرهنه،مقاومت
شایسته نکنند.
(علت عدم مقاومت؛برمیگردد
به جامعه ساسانی فاسد،
طبقاتی،حاکمیت شاهان و موبدان،
جنگ های بی حاصل گذشته
با رومیان و دیگران و…)
♦️همین عدم مقاومت را،
در دوره”رضا شاه”
(دیکتاتور دلسوز و باستانگرا‌)
در ۱۳۲۰خورشیدی؛در مقابل
“متفقین استعمارگر”
[آمریکا،انگلیس و شوروی] شاهدیم.
“رضا شاه”در پیوستن به
باستانگرایی ایرانی و ضدیت
با مظاهر اسلامی(مانند حجاب)
افراط کرد.
سازندگی فراوانی داشت
مانند دانشگاه ها،بانک ها،
خط آهن و…
اما بی اعتنایی به آزادی های
سیاسی،سبب شد که
پیرامونش نه حزبی وجود
داشته باشد نه مردم.
♦️هنگامی که “یار استراتژیک”
<هیتلر>شد،به نظرم انتخاب
درستی کرده بود
اما سقوط<هیتلر>؛سبب برکناری
“رضا شاه”توسط استعمارگران
فاتح شد در ۱۳۲۰ خورشیدی.
مجموعه عوامل بالا سبب شد؛
از سوی مردم،واکنشی مناسب،
برای ماندکاری”رضا شاه”صورت
نگیرد.
♦️همین عدم مقاومت را،
از مردم عراق؛در حکومت
“صدام حسین”(دیکتاتور جلّاد)
؛مقابل”استعمارگران”
[آمریکا،انگلیس و…] دیدیم(۱۳۸۰خورشیدی)
⚫️مردم،هنگامی که تبعیض
و فقر را-درکشور شان-
با گوشت،پوست و استخوان؛
لمس کنند در مقابل تجاوز خارجی،ولنگاری و سستی به
خرج داده تا حکومت حاکم؛
سقوط کند.
(متجاوزین،همواره،
استعمارگربوده اند).
⚫️امروزه برخی از ایرانی های
ساکن ایران یا ساکن خارج؛
مشتاق اند که استعمارگران،
ایران را نوازش دهند و
این ها؛هم به نوایی برسند.
این افراد که خواهان تجاوز
خارجی به ایران هستند.
در بهترین حالت،”شعور اجتماعی”
ندارند ودر بدترین حالت؛
“مزدور”و”خائن”هستند که
کشورشان را،زیر سلطه
بیگانگان می خواهند.

⚫️۳)کشتار نادرشاه در هندوستان.
(به بهانه تعقیب افغانی های
متجاوز به اصفهان).
چند سال،پس از هجوم نادرشاه؛
<کمپانی هند شرقی انگلیس>،
هندوستان را مستعمره خود کرد.
(“نادر شاه”،<جاده صاف کن>شد)
این اشغال هندوستان،تا
“جنگ جهانی دوم”پایید.
(هندوستان از۱۸۰۰ تا ۱۹۴۷م
=۱۵۰سال‌مستعمره انگلیس بود)

⚫️۴)کشتار”ترکیه فعلی”
[در دوره اتاترک] بعد از فروپاشی امپراتوری
عثمانی،”یک ونیم میلیون نفر
ارمنی”کشته شدند و
سرزمین شان هم‌،تصرف شد
(۱۹۱۶م).
این کشتارها؛به رهبری
“مصطفی کمال پاشا”[آتاترک]؛
انجام شد.
امروزه کمتر کشوری است که
عملکرد” آتاترک”را”نسل کشی”
(ژنوساید)نداند.

⚫️۵)کُشتار”محمد رضا شاه”
و لشکر کشی به”ظفار عُمان”
(۱۳۵۲تا۱۳۵۴خورشیدی)برای
حفظ تاج و تخت سلطان قابوس.
(البته‌،امروزه توسط برخی ها
گفته می شود:با دعوت کشور
مقابل اگر باشد؛ ایراد حقوقی
ندارد!
این استدلال ؛پوچ است.
چرا؟چون‌ به هر استعمارگری
اجازه ورود به هرجا می دهد
که می دهند.
⚫️۶)جنگ‌ های پراکنده و پیاپی
ایران و عراق،در ۱۰۰ سال گذشته.

?خلاصه?

⚫️۴نکته:
♦️الف)ایرانپرست های ایرانی،
تجاوز اعراب صدر اسلام را،
برجسته کرده اند.
چون دین زرتشتی به حاشیه
رفته بود.
♦️ب)شیعیان‌ ایران هم،چون
فاتح ایران(عُمر بن خطاب)است.
به تضاد شیعه و سنی دامن می زنند.
این نفرت شیعه و سنی در دوره
صفویه برجسته تر شد.
⚫️ افراطی گری ایرانی
(ایرانپرستی)با نظریه باستانگرایی؛
در دوره”رضا شاه” تشدید شد.
پیامد این افراطی گری در ایران؛
“کشف حجاب”و به انزوا بردن
“حوزه های علمیه”بود
( در۱۳۵۷حوزه علمیه بر
باستانگرایی غلبه کرد
که شاهدیم).
♦️ج)تمامی مذهب ها و مسلک ها
موجود در جهان امروز،
به دیگر کشور ها،راه یافته اند.
مانند اسلام،مسیحیت،یهودیت،
زرتشتیت،بودایی ،مارکسیسم،
بُت پرستی و…
اندیشه مرز ندارد،صادرات
و واردات اندیشه معنا ندارد.
♦️د)کُشتارهای هخامنشی،
اسکندر یونانی،ساسانی،
عَرَب ها،مغول،نادری،
انگلیس،روس،عثمانی،آمریکا
و پهلوی.
اگر قرار بر”عُذر خواهی”باشد.
امر خوبی هست.
فقط طرفین باید ظرفیت
“عذر خواهی”داشته باشند.
?پیامد”عُدر خواهی”ها؛سبب
افروختن شمع و چراغ خواهد شد.
کل خاورمیانه،پیرامون مدیترانه
و اقیانوس هند؛در شب تار،
همچون روز،فروزان خواهند شد.

?منابع:اینترنت?

¤سرشک¤
۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۸

با کانال همای خبر همراه باشید

About عطیه نصرتی

Check Also

جشنواره عصر قلم/ شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “

جشنواره عصر قلم / شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “ ویژه …