چاپ مطلب چاپ مطلب

علی (ع) در اندیشه شریعتی

همای گیلان:علی یک رهبر سیاسی و اجتماعی منحصر به عنوان امام در جامعه ی مدینه ُ در جامعه ی غربُدر جامعه ی اسلام آن موقع نیست.
یک امام است یعنی به تاریخ می خواهد نشان ُ به انسان می خواهد نشان بدهد که شما که نیازمند به نمونه های اعلای فضائل بی نقصُ فضائل مطلق بودید و به نمونه های اینهارا در ذهنتان بعنوان قهرمانان برجسته مطلق می ساختید برای اینکه سر مشق زندگی ایده آلتان باشد…….. من همه ی آن فضائل را در یک فرد انسانی محقق کردم . معنی “من کتاب ناطقم ” اینست ُنه “من رهبر شما هستم”برای اینکه رهبر شما نباید شکست بخورد اما”نمونه”نباید بلغزدُ نباید کوچکترین ضعف در زندگیش داشته باشد ُنباید کوچکترین نقصُ کوچکتریتن آلودگی در هیچ یک از فضائلش و احساساتش و اندیشه هاش و اعمالش در زندگیش داشته باشد.

“امام”است یعنی … یعنی سرمشق های ایده آل و متعالی انسانی است که انسان می تواند زندگیش را بر اساس آن مدینه های فاضله و آن انسان متعالی دارای آن فضائل مطلق که در عالم نیست و نمیتواند در فرد باشد ُدر عالم محقق است و انسان دنبال آن سرمشق می رود . سرمشق ها متعالی است ُ سر مشق ها مطلق است ُ امام در “علی” محقق است.

231425_499

بنابراین “علی بعنوان”نمونه عدالت”…

نمونه عدالت نمیتواند یک ظلم را بخاطر مصلحت بپذیرد.”مصلحت آلوده میکند حقیقت را ” مصلحت علی تحمل معاویه است برای اینکه بعد پیروز بشود. چرا؟ این تحکل معاویه بعنوان یک رهبر سیاسی جامعه مجاز است اما بعنوان کسی که میخواهد نمونه ی عدالت باشد ُ عدالتی که هیچ ضعف و هیچ شکست ندارد و یک ذره ظلم و نادرستی را تحمل نمی کند به هیچ قیمتی . برای این ضعیف است . برای این نقص است و…. می خوتهد نشان بدهد به عالم ُبه آینده ….”علی “رهبر جامعه مدینه نیست ُرهبر جامعه ی عرب قرن هفتم نیست ….. به عنوان نمونه ی انسان آینده نشان بدهد که وقتی یک اصلی را حق میدانیم ُوقتی یک فضیلتی را فضیلت می دانیم ُهرگز بخاطر هیچ مصلحتی ُپلیدی را ُ ضعف را و خیانت را هرگز نباید تحمل کنیم ُو او بقیمت سر نوشت “پرومته”ولو بقیمت سرنوشت خودم که یک ربع قرن باید تحمل کنم رنج را ُچرا که من ولو به قیمت نابود شدن سرنوشت خودم و همه ی فرزندانمُ باید این کوچکترین ضعف را و نقص را تحمل نکنم. چرا که من رب النوع فضائل ایده آل انسانی هستم که همواره انسان ها دغدغه ی داشتن و پرستیدن و خواستنش را و تقلیدش را داشته اند و در روی زمین وجود نداشته …. این نمونه های متعالی اساطیری نباید ضعیف باشندُ نباید با مصلحت ُ با سود جوئیُ برای پیروزیُ برای موفقیت خودشان آلودگی داشته باشند.نمونه است. رهبر نیستُ راهنما است . امام مبین است .امام مبین تنها رهبر اجتماع نیست رهبر یک جامعه ای که من را می خواهد رهبری بکند و ببرد به یک طرفیُنباید شکست بخورد ُاا نمونه متعالی مطلق نباید چنین ضعفی را تحمل کند. این است که علی……..می بینیم… قهرمان متعالی سخن گفتن و زیبا سخن گفتن و پاک سخن گفتن است. نمونه اعلا و متعالی شهامت و گستاخی در جنگ است . نمونه عالی پاکی روح در حد اساطیر و تخیل فرضی انسان در طول تاریخ است و نمونه اعلای محبت و رفت و لطافت روح است و نمونه عالی دوست داشتن در حد نمونه های اساطیری است نمونه علی عدل خشک و دقیقی است که حتی برای مرد خوبی مانند “عقیل” برادرش قابل تحمل نیست و نمونه اعلای تحمل است در جایی که تحمل نکردن خیانت است و نمونه اعلای همه زیبائیها است و همه فضائلی است که همواره انسان نیازمندش بوده و نداشته و “علی” به این معنا امام است.”امام” انسانی است از آن گونه که باید باشد اما نیست و تاریخ و انسان همواره می ساخته….. اما این امامی است از آن گونه که باید باشد و نیست … ولی در تاریخ یک نمونه است.

و “علی”.. نه تنها”علی”امام است…و در طول تاریخ هیچ شخصیتی باز این امتیاز را نداشته که یک خانواده ُامام است. یک خانوادهُ امام است. یعنی”خانواده اساطیری است . خانواده ای که

پدر علی است

مادر زهرا است

پسر آن خانواده حسین است

و دختر این خانواده زینب است.

 

About

Check Also

امام جمعه لاهیجان در خطبه های نماز جمعه امروز : ‘عبادت و صبر بر مشقت و بلا ‌’ دو راه اتصال به مقام قرب الهی است/ آقای پزشکیان رئیس‌جمهور همه مردم ایران است

امام جمعه لاهیجان در خطبه های نماز جمعه امروز : ‘عبادت و صبر بر مشقت …