سهم حق بیمه متقاضیان بیمه اختیاری ٢٧ درصد تعیین شده است و بیمه شدگان اختیاری بمنظور امکان دریافت فیش پرداخت در ماههای آتی می‌باید با مراجعه به شعب تامین اجتماعی نسبت به تنظیم قرارداد جدید اقدام کنند.

 

همای گیلان، به موجب بند ٣ جلسه مورخ ٩/١٠/٩۶ هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه، ماده ٢ آئین نامه ادامه بیمه اختیاری اصلاح شد.

سهم حق بیمه متقاضیان ادامه بیمه بطور اختیاری برای استفاده از تعهدات موضوع قانون تامین اجتماعی بابت بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و همچنین حمایتهای مربوطه مجموعاً ٢٧ درصد تعیین شد.

براین اساس با توجه به اینکه از ابتدای سال ٩٧ نرخ پرداخت حق بیمه این گروه از متقاضیان به ٢٧ درصد تغییر می‌یابد تمامی بیمه شدگان مذکور بمنظور امکان دریافت فیش پرداخت در ماههای آتی می‌بایست با مراجعه به شعب تامین اجتماعی نسبت به تنظیم قرارداد جدید اقدام کنند.

آن دسته از متقاضیانی که از تاریخ مصوبه نسبت به ارائه درخواست اقدام کرده اند لیکن لغایت ارسال نگارش مربوطه موفق به انعقاد قرارداد و یا صدور برگ پرداخت حق بیمه نشده‌اند از تاریخ ارسال نرم افزار به بعد می‌بایست انعقاد قرارداد و یا فیش پرداخت با رعایت سایر شرایط مقرر و نرخ پرداخت حق بیمه ٢٧ صورت پذیرد.

بیمه شدگانی که دارای قرارداد فعال ادامه بیمه بطور اختیاری با نرخ پرداخت حق بیمه ٢۶ درصد بوده و نسبت به پیش پرداخت حق بیمه بصورت علی الحساب لغایت ٣١/٣/٩٧ اقدام نکرده اند از تاریخ آخرین دوره پرداخت حق بیمه ،نرخ آنان به ٢٧ درصد تغییر مییابد.

آن گروه از بیمه شدگانی که قبل از تاریخ ٢٠/١٠/٩۶ دارای قرارداد فعال بوده و تا تاریخ ارسال نگارش برگ پرداخت حق بیمه دیماه ٩۶ به بعد خود را دریافت ننموده اند میبایست جهت دریافت فیش مزبور در مهلت مقرر به شعب تامین اجتماعی مراجعه کنند.

حق بیمه این گروه، درماههای دی لغایت اسفند با نرخ ٢۶ درصد محاسبه ودرسالجاری با مختومه گردیدن و انعقاد قرارداد جدید با نرخ حق بیمه ٢٧ درصد امکان ادامه بیمه پردازی میسر خواهد شد.

با کانال همای خبر همراه باشید