چاپ مطلب چاپ مطلب

ماهواره ، مهمانی خائن/ابراهیم رامین فر

همای گیلان:اساس نظام ارزشی حاکم بردین اسلام  به هدایت عمومی جامعه به سوی نیکی هامی انجامد. بی گمان باکم رنگ شدن غیرت دینی وشکسته شدن حریم فحشاء ومنکرات درجامعه ،بسیاری ازافراد سست ایمان نیزدچارلغزش شده وگمراه می گردند.ازاین روخداوندباوجوب امربه معروف ونهی ازمنکر،ازمومنان خواسته بامظاهرفساددرجامعه مقابله کرده وچهره دینی اجتماع راحفظ نمایند.جامعه ای که مومنانش نسبت به انحرافات دیگران بی اعتناباشندوبه رشدوتعالی همدیگردرمعارف دینی کمک نکنند جامعهای خواهد بود که  خمودودورازپویایی است .چنین اجتماعی به راحتی اسیر دشمنان درونی وبیرونی خودشده وتوان مقابله باتهاجم آنان رانخواهدداشت، به همین جهت است که  یکی ازمهم ترین عوامل فساد امت های گذشته ،بی تفاوتی مومنان نسبت به گناه دیگران ذکر شده  است .

بی شک ۲۰۰۰کانال ماهوارهای که باسنت  و فرهنگ ایرانی اسلامی در تضاد است ( متاسفانه دسترسی به این شبکه ها با دستگاههایی که هر روز پیشرفته تر میشوند براحتی  قابل دریافت است )اثرات مخرب روحی وروانی روی مخاطبان ایرانی به جا می گذارد. این  یکی ازمهم ترین تاکتیک های غرب درجنگ نرم علیه ارزش های ایرانی اسلامی به شمارمی اید .

هدف شبکه های ماهواره ای تغییرالگوی نگرشی ورفتاری خانواده هامی باشد.این برنامه هاقصددارندنوع تفکروبینش سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی ماراتغییردهندومصرف گرایی رادربین تماشاگران نهادینه کنند اینگونه شبکه هاابتدامغزمخاطبان خودراتسخیر سپس آنچه راخودمی پسندند رابه تماشاگر  القا می کنند. این هاقصددارند زبان ،گفتار، بینش هاو  خرده فرهنگ راتغییردهند وبه سمت فرهنگ غرب ببرند.القائات شبکه های ماهواره بر مخاطبان بسیار  زیاد است و  به هیچ عنوان نمی توان ادعاکرد که بزرگسالان ازآسیب های آن مصون هستند.

سریال های ماهواره ای عاملی  مخرب برای خانواده های ایرانی می باشند. زمانی که اعضای خانواده ساعت هابه مشاهده برنامه های مختلف ماهواره ازجمله سریال های خانوادگی می پردازندرعایت بسیاری ازارزش ها ازجمله حریم بین مرد و زن برای آنهاکم رنگ می شود. هم اکنون دختران وپسران جوان تحت تاثیر شبکه های ماهواره ای خیلی راحت بدون درنظرگرفتن جنسیت بایکدیگرارتباط برقرار می کنند،به گونه ای که شاهدافزایش بی بند و باری در  خانواده  ها  هستیم وارزش های خانوادگی که درپناه آن ارتباط میان زن ومرد نامحرم محدود می شد کنارگذاشته شده است .نوع پوشش کودکان ونوجوانان درجامعه مامتاسفانه باگفتن این جمله که« بچه هستند» نامناسب شده است غافل از آنکه همین روند  عادت می شود  و وقتی کودک  به سن بالاتررسیددیگربرایش مهم نیست .چون حجاب برای او  نهادینه نشده است خیلی ساده وبی تفاوت ازکنارش می گذرد.باتوجه به روش های تربیتی ، تصمیم گیری و  رفتار ، مقابله با تهاجم فرهنگی شکل متفاوت به خود می گیرد .خانواده هامی توانند باکنترل فرزندان خودکمک بسیار زیادی برای سلامت جامعه داشته باشند.

شفاف سازی در زمینه اثرات مخرب  ماهواره برخانواده ها  ،تقویت ارزش های دینیو اسلامی درسطح مدارس ، برملا کردن اهداف شیطانیغرب جهت  استفاده  از ماهواره، ساخت برنامه های جذاب توسط صداوسیماجمهوری اسلامی ایران دررده سنی مختلف ، استفاده ازتریبون های مختلف ازجمله روحانیت محترم درمراسم ها وبرنامه ها در خصوص مضرات ماهواره و  سرمایه گذاری در تحکیم بنیان خانواده ها می تواند از راهکارهای موثر در زمینه مقابله با این  مهمان خائن در خانه ها باشد .

About

Check Also

جشنواره عصر قلم/ شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “

جشنواره عصر قلم / شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “ ویژه …