چاپ مطلب چاپ مطلب

نظام ِ چهارگانه/دکتر علی رحیم پور دکترای اقتصاد

اختصاصی همای گیلان، درس اخلاق کدام است ؟

یک حکومت ایده آل باید سه عنصر آزادی،عدالت اجتماعی و احزاب را یکجا داشته باشد .
آزادی برای ابراز نیازهای احزاب و مردم.
عدالت اجتماعی برای کاهش اختلاف طبقاتی و تعیین دستمزد و بیمه و بیمه بازنشستگی برای همه ی مردم.
احزاب هم برای پیاده کردن ِ آزادی و عدالت اجتماعی .
اگرچه من آن را جامعه ی ایده آل (مدینه فاضله) می دانم .
اما این مدینه ی فاضله امروز در اسکاندیناوی؛حکومت می کند .
من به افراد در نظام؛ ارزش ِ منفی یا مثبت قائل نیستم .
این نظام است که افراد را با ارزش یا بی ارزش می سازد .
بین امامان شیعه تنها فردی که می توان اورا مُدل و الگو قرار داد و به امروز آورد و تعمیم داد علی ( ع) است .
چرا ؟
چون نظام و حکومت داشت . ۵ سال .
بقیه به مرحله ی حکومت کردن نرسیدند .
<<گاندی>>هم استقلال طلب بود
مقابل استعمار انگلیس،دوبُعدی بود .
<<ماندلا>>هم آزادیخواه بود مقابل آپارتاید.
دو بُعدی بود.
<<مارکس>>هم روشنفکر ِِ نظریه پرداز بود .
<<لِنین>>هم حکومت کرد.
برای عدالت ارزش ِفراوان قائل بود اما برای آزادی نه .
<<استالین>>هم که حکومت کرد .
یک شعار فاجعه آمیز داشت : [هرکه با ماست؛ دوست ِ ما .
هرکه برماست؛ دشمن ِ ما ]
پیامد این اندیشه اش هم :
“گولاک”و”اردوی کار سیبری”
ونابود شدن هزاران نفر .
پس نتیجه :
<<آزادی،عدالت،برابری و عرفان>>
باید در یک نظام اجتماعی و در زندگی مردم؛قانونمند و هدفمند شود .
هر کدام از مربع (چهارگانه) بالا به تنهایی یا دوتایی؛پیاده شود و در بین مردم حکومت کند .
یا شوروی می شویم یا
آمریکای فعلی یا ایران ِفعلی .
مربع چهارگانه
(آزادی،برابری،عدالت و عرفان )
امروزه در اسکاندیناوی ؛ جاری و ساری است .
می بینید که من اصلا از این شخص یا آن شخص صحبت نمی کنم و از اخلاق ِ تنها هم حرف نمی زنم از یک نظام اجتماعی و از روابط اجتماعی بین مردم و مردم با حکومت یک مُدل ساخته ام .
اصلا چه می گویم ؟!
این مدل را که در اسکاندیناوی، حاکمیت دارد، پذیرفته و تبلیغ می کنم .
در پایان؛این چهارگانه اگر یک ضلع اش بیفتد، کارایی اش کم می شود
و از کامل بودن هم دور می شود .

با کانال همای خبر همراه باشید

About عطیه نصرتی

Check Also

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل است

رشد گرانی‌ها و قیمت‌های کمرشکن امان مردم را بریده؛ دولت رئیسی فقط یک تماشاچی منفعل …