این ملاحظات و اهمیت روز افزون خلیج فارس برای ایران و جهان و به خصوص کوشش های نا میمونی که در سال های اخیر برای تحریف تاریخ این منطقه حساس به عمل آمده است، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی را واداشت تا به طرحی که از چند سال پیش در محافل اهل نظر و تحقیق مطرح بود و گام هایی هم برای تحقق آن برداشته شد ولی ناقص و نا تمام ماند، جامه عمل بپوشاند و آن تدوین اثری مستند محققانه در باره ی وجوه مختلف تاریخ و جغرافیا و فرهنگ و تمدن سواحل و جزایر دریای پارس(خلیج فارس) است که اکنون زیر عنوان دانشنامه ی خلیج فارس توسط عده ای از محققان در دست تدوین است. همچنین بررسی و تحلیل اسناد وزارت خانه های خارجی کشورهای پرتقال، هلند و انگلستان بر گوشه های تاریکی از فراز و نشیب این نقاط از سده ۱۵ میلادی به این سوی پرتو خواهد افکند و نشان خواهد داد که در یکی، دو قرن اخیر خاندان هایی که بعد ها در بعضی سواحل و جزایر جنوبی خلیج فارس دعوی استقلال کردند و به کمک دیگران، استیلا یافتند، از سوی دولت ایران به حکومت آن نواحی رفته بودند، یا آن نواحی را سالانه از دولت ایران به اجاره گرفته بودند.
علی ایحال، استیلای کمپانی هند شرقی و سپس دخالت مستقیم انگلستان برای حفظ منافع خود در شبه قاره هند، مهم ترین سبب و دلیل جدایی بسیاری از جزایرخلیج فارس و دریای عمان از میهن اصلی، ایران بود.میراثی که آن نظام استعماری در این منطقه تا شبه قاره ی هند بر جای گذارد هنوز هم منشاء کشاکش های بسیار در سراسر این منطقه ی بزر گ است.علی ایحال ، به نظر می رسد تفکر ترامپیسم و ارتجاعی برخی شیوخ عرب با تفکرات دنیای مدرن و حق حاکمیت ممالک و کشور ها به اندازه ی چندین قرن فاصله دارد. تفکری که با سخنان و اعمال خود مرز استقلال و حق حاکمیتی ملت ها را در می نوردد، تفکری جاهلی، هیتلری، عقب افتاده و چنگیزی می باشد که غیر قابل اعتنا و توجه است.

با کانال همای خبر همراه باشید