چاپ مطلب چاپ مطلب

نگرش دانشجویان دانشگاه گیلان به دوستی اینترنتی با جنس مخالف

همای گیلان:محمدامین کنعانی استادیار گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات دانشگاه گیلان، حمیده محمدزاده کارشناس ارشد جامعه‌شناسی و مدرس دانشگاه پیام نور و فاطمه محمدزاده کارشناس ارشد جامعه‌شناسی و مدرس دانشگاه پیام نور پژوهش مستقلی تحت عنوان «بررسی استفاده از اینترنت با نگرش به دوستی با جنس مخالف» در دانشگاه گیلان را انجام و نتایج آن را در فصلنامه شماره ۴ زمستان ۱۳۹۳ تحقیقات فرهنگی با نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر کرده‌اند.

c10018f3843934a44da6fc5208ffef5b_L

در مقدمه این پژوهش آمده است: «هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه استفاده از اینترنت با نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف در بین دانشجویان با تکیه بر دیدگاه‌های گیدنز است. روش پژوهش پیمایشی و داده‌ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان تشکیل می‌دهند.
نمونه آماری
در این تحقیق ۱۹۴ نفر از دانشجویان دختر و ۱۷۸ نفر پسر بوده‌اند. دامنه سنی پاسخگویان بین ۲۰ تا ۳۹ سال در نوسان بوده و بیشترین فراوانی مربوط به ۲۲ سال و کمترین فراوانی مربوط به ۳۳، ۳۵، ۳۹ سال است. میانگین سن آنهان نیز ۲۳.۷ سال بوده است. ۸۹.۹ درصد (۳۳۰ نفر) از دانشجویان مجرد، ۸.۷ درصد(۳۲ نفر) متاهل و ۱.۴ درصد (۵ نفر) را سایرین تشکیل داده‌اند. ۷۸ درصد (۲۹۰ نفر) از دانشجویان در مقطع کارشناسی و ۲۲ درصد (۸۲ نفر) از دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد مشغول تحصیل بوده‌اند. ۷۱ درصد (۲۶۴ نفر) پاسخگویان پایگاه اجتماعی – اقتصادی خود را متوسط به پایین و ۲۹ درصد (۱۸ نفر) متوسط رو به بالا اعلام کرده‌اند.
متغیر مستقل
میزان استفاده از اینترنت در سه طبقه کمتر از سه سال، بین سه تا شش سال و بیشتر از شش سال مشخص شده است که در بین کاربران دختر، ۲۸.۹ درصد کمتر از سه سال، ۳۹.۲ درصد بین سه تا شش سال و ۳۲ درصد بیشتر از شش سال از اینترنت استفاده می‌کنند. در بین دانشجویان پسر نیز ۱۸ درصد کمتر از سه سال، ۳۴.۸ درصد بین سه تا شش سال و ۴۷.۲ درصد بیش از شش سال از اینترنت استفاده می‌کنند. میانگین سابقه استفاده از اینترنت کل دانشجویان ۳.۵۴ سال است.
همچنین میانگین سابقه استفاده از اینترنت برای دانشجویان دختر ۳.۴۱ سال و برای دانشجویان پسر ۳.۶۸ سال است. برای هر دو گروه دختران (۵۱ درصد) و پسران (۳۷.۱ درصد)، متوسط کمترین ساعات استفاده از اینترنت در طول هفته، یک ساعت و متوسط بیشترین ساعت استفاده، ۹ ساعت است. ۱۶.۵ درصد از دختران و ۲۲.۵ درصد از پسران بین ۱۹-۱۰ ساعت، ۱۸ درصد از دختران و ۲۰.۸ درصد از پسران ۲۹-۲۰ ساعت و ۱۴.۴ درصد از دختران و ۱۹.۷ درصد از پسران نیز بیشتر از ۳۰ ساعت در طول هفته از اینترنت استفاده می‌کنند. متوسط ساعات استفاده از اینترنت در طول هفته برای کل دانشجویان ۱۷.۶۸ ساعت است.
همچنین میانگین ساعات استفاده از اینترنت در طول هفته برای دانشجویان دختر ۱۵.۹۴ ساعت و برای دانشجویان پسر ۱۹.۵۶ ساعت است. از میان مکان‌های استفاده از اینترنت توسط دانشجویان، بیشتتر درصد متعلق به خوابگاه (۳۴.۴ درصد) است و بعد از آن خانه با (۳۰.۱ درصد) مکان مناسبی برای استفاده از اینترنت اعلام شده است و این امر به راحتی استفاده از این ابزار ارتباطی در این دو مکان برمی‌گردد. پس از خوابگاه و خانه، دانشگاه با ۲۸.۵ درصد مکان مناسبی برای استفاده از اینترنت بوده است. کمترین درصد (۷ درصد) نیز به کافی‌نت مربوط است. درصدهای متناظر برحسب جنسیت تفاوت چندانی با هم نداشته‌اند، هر دو گروه دختران و پسران بیشترین استفاده از اینترنت را در خوابگاه و کمترین استفاده را در کافی‌نت داشته‌اند.
از بین امکانات اینترنتی اکثر پاسخگویان (۵۵.۵ درصد) از اینترنت استفاده علمی – پژوهشی کرده‌اند و دلیل این امر به خاطر جامعه آماری مورد مطالعه یعنی دانشگاه است که دانشجویان بیشتر دنبال کارهای پژوهشی هستندد. بعد از آن استفاده از سرگرمی – تفننی با ۴۱.۸ درصد، ارسال یا دریافت ایمیل با ۳۳.۷ درصد و ارتباط با دوستان و یافتن دوستان جدید با ۲۲.۳ درصد قرار دارند. کمترین استفاده از اینترنت یعنی ۲ درصد برای بازدید از وبگاه‌های همسریابی بوده است.
درصدهای متناظر برحسب جنسیت تفات چندانی با هم نداشته‌اند و بیشترین و کمترین استفاده از اینترنتی برای دختران و پسران به ترتیب استفاده علمی – پژوهشی و بازدید از وبگاه‌های همسریابی است. از محیط‌های تعاملی اینترنت، اکثر پاسخگویان (۴۵.۹ درصد) از طریق شبکه‌های اجتماعی و ۳۰.۷ درصد پاسخگویان از طریق ایمیل با دوستان اینترنتی خود ارتباط برقرار می‌کنند. در نهایت وبلاگ با ۱۰.۱ درصد کمترین کاربرد را برای ارتباط با دوستان اینترنتی دارا است. درصدهای متناظر برحسب جنسیت تفاوت چندانی با هم نداشته‌اند و دختران وپسران بیشتر از طریق شبکه‌های اجتماعی ایمیل با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و کمترین کاربرد در برقراری ارتباط با دوستان مربوط به وبلاگ است.
متغیر وابسته (نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف)
بررسی آماره‌های توصیفی مربوط به متغیر وابسته نشان می‌دهد که بیشتر پاسخگویان (۵۱.۹ درصد) نگرش مخالف و کاملا مخالفی به دوستی اینترنتی با جنس مخالف دارند و ۲۳.۸ درصد نیز با این امر موافق و کاملا موافق هستند، که این امر برحسب تفکیک جنسیتی نیز به همین صورت است؛ یعنی اکثر دانشجویان دختر و پسر با دوستی اینترنتی با جنس مخالف، موافق نیستند.
میانگین نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف در بین کل دانشجویان ۴۳.۲ درصد است، که در سطح متوسط به پایین قرار دارد. همچنین میانگین نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف در بین دانشجویان ۲۹.۲ درصد و پسران ۵۷.۲ درصد است. مقایسه میانگین بین دانشجویان دختر و پسر نشان می‌دهد که میانگین نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف در بین پسران بیشتر است.
برخی دیگر از نتایج پژوهش
۱- با افزایش سابقه استفاده از اینترنت در میان پاسخگویان، نگرش به دستی اینترنتی با جنس مخالف نیز افزایش می‌یابد.
۲- با افزایش ساعت‌های استفاده از اینترنت در طول هفته در میان پاسخگویان، نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف افزایش می‌یابد.
۳- با افزایش ارتباط با دوستان و یافتن دوستان جدید، نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف افزایش می‌یابد.
۴- با افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف افزایش می‌یابد.
۵- با بالا رفتن سن نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف افزایش می‌یابد.
۶- میزان نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف در میان افراد دارای پایگاه اجتماعی – اقتصادی متوسط رو به پایین و افراد متوسط رو به بالا تفاوت ندارند.رش پرس

About سردبیر ارشد

Check Also

شهردار لاهیجان از برگزاری رویداد ملی عکاسی با محوریت چای خبر داد

شهردار لاهیجان از برگزاری رویداد ملی عکاسی با محوریت چای خبر داد شهردار لاهیجان از …