چاپ مطلب چاپ مطلب

پایان شایعه استیضاح و برکناری شهردار لولمان+تصاویر

همای گیلان: پس از زمزمه هایی مبنی برعزل فاطمه پاکزاد شهردار لولمان ،این مسئله سروصدای زیادی بین مردم شهر کرد ومردم که از عملکرد شهردار زن لولمان راضی بودند فکر می کردند که طرح سوال یعنی برکناری شهردار به خاطر همین خانواده شهدا ومردم جلسه را در مسجد جامع شهر لولمان تدارک دیدند که این مشکل حل شود وتکلیف شهردار مشخص گردد.IF

جلسه با حضور پر شور مردم وشهردار وهر پنج عضو شورای شهر لولمان در مسجد جامع این شهر برگزار شد
فاطمه پاکزاد گزارش عملکرد شهرداری لولمان را در زمان حضور خود را به مردم ارائه داد، در بین سخنرانی برخی افراد سوالاتی را مطرح کردند که شهردار زن لولمان با خونسردی به همه سوالات پاسخ داد.

در ادامه حسینعلی عبادتی به سخنرانی پرداخت وتوضیحاتی در خصوص سوال های مطرح شده در مورد شهردار داد وگفت:سوال از شهردار حق قانونی شورا است وطرح سوال از شهردار دلیل بر عزل شهدار نیست وچون ما ناظر عملکرد شهردار هستیم باید در مواردی به شهردار تذکر دهیم.
وی اذعان کرد: ما هم مانند مردم از عملکرد شهردار راضی هستیم ولی یک سری سوالات ساده ای از شهردار داشتیم
در بین سخنرانی بود که یکی از حضار گفت :آقای عبادتی ما از شهردار خودمان راضی هستیم ،شما این میان چه می خواهید ،مهم مردم اند که راضی هستند.
با صحبت این شخص جو مجلس به هم خورد وهمه به تایید این حرف تیر را به سمت شورا هدف قرار گرفته اند که حسینعلی عبادتی تنها حرفی که زد گفت :متاسفم!
این حرف واکنش یک از شرکت کنندگان را داشت وگفت:آقای عبادتی شما که وظیفه دارین به مردم پاسخگو باشید احترام ریش سفید شهر را نگه نداشته اید چه برسد احترام مارا !
عبادتی که جو را علیه خود دید اظهار کرد:  منظور از متاسفم برای خودم بوده است.
در همین میان جمیله ملکیان عضو ناراضی شهر لولمان پای تریبون آمد ومنتظر اتمام صحبت های رئیس شورا شهر شد.
جمیله ملکیان اذعان کرد:که طرح سوال از شهردار غیر قانونی بوده است چون من در جریان این مسئله قرار نداشته ام وبا ید سه عضو دیگر من را در جریان طرح سوال قرار می دادند
هم همه ای در مراسم حاکم بود وهمه مقصر را شورا ها می دانستند وهر چند دقیقه ای یک نفر بلند می شد واعتراض خود را نسبت به شورا ها باطرح سوالاتی ابراز می کرد.
نماینده اداره فرهنگ وارشاد اسلامی کوچصفهان در حالی که جو شهر به اختلاف بیشتر وتشنج می رفت پشت تریبون آمد وسعی کرد با صحبت های منطقی وقانونی جو را آرام سازد که تا حد زیادی به نتیجه رسید.
در پایان هم شعری سرود که نام لولمان در آن جا داشت حضار را به وجه آورد تا حدی که عده ای شروع به دست زدن در مسجد کردند که نماینده اداره فرهنگ وارشاد اسلامی با گرفتن صلوات ماجرا را جمع کرد.
وقتی که مردم خیالشان راحت شد که عزل شهردار یک شایعه ای بیش نبوده است به خانه ها خود بازگشتند.
IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

به نقل از سنگر ما , پس از زمزمه هایی مبنی برعزل فاطمه پاکزاد شهردار لولمان ،این مسئله سروصدای زیادی بین مردم شهر کرد ومردم که از عملکرد شهردار زن لولمان راضی بودند فکر می کردند که طرح سوال یعنی برکناری شهردار به خاطر همین خانواده شهدا ومردم جلسه را در مسجد جامع شهر لولمان تدارک دیدند که این مشکل حل شود وتکلیف شهردار مشخص گردد.IF

جلسه با حضور پر شور مردم وشهردار وهر پنج عضو شورای شهر لولمان در مسجد جامع این شهر برگزار شد
فاطمه پاکزاد گزارش عملکرد شهرداری لولمان را در زمان حضور خود را به مردم ارائه داد، در بین سخنرانی برخی افراد سوالاتی را مطرح کردند که شهردار زن لولمان با خونسردی به همه سوالات پاسخ داد.

در ادامه حسینعلی عبادتی به سخنرانی پرداخت وتوضیحاتی در خصوص سوال های مطرح شده در مورد شهردار داد وگفت:سوال از شهردار حق قانونی شورا است وطرح سوال از شهردار دلیل بر عزل شهدار نیست وچون ما ناظر عملکرد شهردار هستیم باید در مواردی به شهردار تذکر دهیم.
وی اذعان کرد: ما هم مانند مردم از عملکرد شهردار راضی هستیم ولی یک سری سوالات ساده ای از شهردار داشتیم
در بین سخنرانی بود که یکی از حضار گفت :آقای عبادتی ما از شهردار خودمان راضی هستیم ،شما این میان چه می خواهید ،مهم مردم اند که راضی هستند.
با صحبت این شخص جو مجلس به هم خورد وهمه به تایید این حرف تیر را به سمت شورا هدف قرار گرفته اند که حسینعلی عبادتی تنها حرفی که زد گفت :متاسفم!
این حرف واکنش یک از شرکت کنندگان را داشت وگفت:آقای عبادتی شما که وظیفه دارین به مردم پاسخگو باشید احترام ریش سفید شهر را نگه نداشته اید چه برسد احترام مارا !
عبادتی که جو را علیه خود دید اظهار کرد:  منظور از متاسفم برای خودم بوده است.
در همین میان جمیله ملکیان عضو ناراضی شهر لولمان پای تریبون آمد ومنتظر اتمام صحبت های رئیس شورا شهر شد.
جمیله ملکیان اذعان کرد:که طرح سوال از شهردار غیر قانونی بوده است چون من در جریان این مسئله قرار نداشته ام وبا ید سه عضو دیگر من را در جریان طرح سوال قرار می دادند
هم همه ای در مراسم حاکم بود وهمه مقصر را شورا ها می دانستند وهر چند دقیقه ای یک نفر بلند می شد واعتراض خود را نسبت به شورا ها باطرح سوالاتی ابراز می کرد.
نماینده اداره فرهنگ وارشاد اسلامی کوچصفهان در حالی که جو شهر به اختلاف بیشتر وتشنج می رفت پشت تریبون آمد وسعی کرد با صحبت های منطقی وقانونی جو را آرام سازد که تا حد زیادی به نتیجه رسید.
در پایان هم شعری سرود که نام لولمان در آن جا داشت حضار را به وجه آورد تا حدی که عده ای شروع به دست زدن در مسجد کردند که نماینده اداره فرهنگ وارشاد اسلامی با گرفتن صلوات ماجرا را جمع کرد.
وقتی که مردم خیالشان راحت شد که عزل شهردار یک شایعه ای بیش نبوده است به خانه ها خود بازگشتند.
IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

به نقل از سنگر ما , پس از زمزمه هایی مبنی برعزل فاطمه پاکزاد شهردار لولمان ،این مسئله سروصدای زیادی بین مردم شهر کرد ومردم که از عملکرد شهردار زن لولمان راضی بودند فکر می کردند که طرح سوال یعنی برکناری شهردار به خاطر همین خانواده شهدا ومردم جلسه را در مسجد جامع شهر لولمان تدارک دیدند که این مشکل حل شود وتکلیف شهردار مشخص گردد.IF

جلسه با حضور پر شور مردم وشهردار وهر پنج عضو شورای شهر لولمان در مسجد جامع این شهر برگزار شد
فاطمه پاکزاد گزارش عملکرد شهرداری لولمان را در زمان حضور خود را به مردم ارائه داد، در بین سخنرانی برخی افراد سوالاتی را مطرح کردند که شهردار زن لولمان با خونسردی به همه سوالات پاسخ داد.

در ادامه حسینعلی عبادتی به سخنرانی پرداخت وتوضیحاتی در خصوص سوال های مطرح شده در مورد شهردار داد وگفت:سوال از شهردار حق قانونی شورا است وطرح سوال از شهردار دلیل بر عزل شهدار نیست وچون ما ناظر عملکرد شهردار هستیم باید در مواردی به شهردار تذکر دهیم.
وی اذعان کرد: ما هم مانند مردم از عملکرد شهردار راضی هستیم ولی یک سری سوالات ساده ای از شهردار داشتیم
در بین سخنرانی بود که یکی از حضار گفت :آقای عبادتی ما از شهردار خودمان راضی هستیم ،شما این میان چه می خواهید ،مهم مردم اند که راضی هستند.
با صحبت این شخص جو مجلس به هم خورد وهمه به تایید این حرف تیر را به سمت شورا هدف قرار گرفته اند که حسینعلی عبادتی تنها حرفی که زد گفت :متاسفم!
این حرف واکنش یک از شرکت کنندگان را داشت وگفت:آقای عبادتی شما که وظیفه دارین به مردم پاسخگو باشید احترام ریش سفید شهر را نگه نداشته اید چه برسد احترام مارا !
عبادتی که جو را علیه خود دید اظهار کرد:  منظور از متاسفم برای خودم بوده است.
در همین میان جمیله ملکیان عضو ناراضی شهر لولمان پای تریبون آمد ومنتظر اتمام صحبت های رئیس شورا شهر شد.
جمیله ملکیان اذعان کرد:که طرح سوال از شهردار غیر قانونی بوده است چون من در جریان این مسئله قرار نداشته ام وبا ید سه عضو دیگر من را در جریان طرح سوال قرار می دادند
هم همه ای در مراسم حاکم بود وهمه مقصر را شورا ها می دانستند وهر چند دقیقه ای یک نفر بلند می شد واعتراض خود را نسبت به شورا ها باطرح سوالاتی ابراز می کرد.
نماینده اداره فرهنگ وارشاد اسلامی کوچصفهان در حالی که جو شهر به اختلاف بیشتر وتشنج می رفت پشت تریبون آمد وسعی کرد با صحبت های منطقی وقانونی جو را آرام سازد که تا حد زیادی به نتیجه رسید.
در پایان هم شعری سرود که نام لولمان در آن جا داشت حضار را به وجه آورد تا حدی که عده ای شروع به دست زدن در مسجد کردند که نماینده اداره فرهنگ وارشاد اسلامی با گرفتن صلوات ماجرا را جمع کرد.
وقتی که مردم خیالشان راحت شد که عزل شهردار یک شایعه ای بیش نبوده است به خانه ها خود بازگشتند.
IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

ر

به نقل از سنگر ما , پس از زمزمه هایی مبنی برعزل فاطمه پاکزاد شهردار لولمان ،این مسئله سروصدای زیادی بین مردم شهر کرد ومردم که از عملکرد شهردار زن لولمان راضی بودند فکر می کردند که طرح سوال یعنی برکناری شهردار به خاطر همین خانواده شهدا ومردم جلسه را در مسجد جامع شهر لولمان تدارک دیدند که این مشکل حل شود وتکلیف شهردار مشخص گردد.IF

جلسه با حضور پر شور مردم وشهردار وهر پنج عضو شورای شهر لولمان در مسجد جامع این شهر برگزار شد
فاطمه پاکزاد گزارش عملکرد شهرداری لولمان را در زمان حضور خود را به مردم ارائه داد، در بین سخنرانی برخی افراد سوالاتی را مطرح کردند که شهردار زن لولمان با خونسردی به همه سوالات پاسخ داد.

در ادامه حسینعلی عبادتی به سخنرانی پرداخت وتوضیحاتی در خصوص سوال های مطرح شده در مورد شهردار داد وگفت:سوال از شهردار حق قانونی شورا است وطرح سوال از شهردار دلیل بر عزل شهدار نیست وچون ما ناظر عملکرد شهردار هستیم باید در مواردی به شهردار تذکر دهیم.
وی اذعان کرد: ما هم مانند مردم از عملکرد شهردار راضی هستیم ولی یک سری سوالات ساده ای از شهردار داشتیم
در بین سخنرانی بود که یکی از حضار گفت :آقای عبادتی ما از شهردار خودمان راضی هستیم ،شما این میان چه می خواهید ،مهم مردم اند که راضی هستند.
با صحبت این شخص جو مجلس به هم خورد وهمه به تایید این حرف تیر را به سمت شورا هدف قرار گرفته اند که حسینعلی عبادتی تنها حرفی که زد گفت :متاسفم!
این حرف واکنش یک از شرکت کنندگان را داشت وگفت:آقای عبادتی شما که وظیفه دارین به مردم پاسخگو باشید احترام ریش سفید شهر را نگه نداشته اید چه برسد احترام مارا !
عبادتی که جو را علیه خود دید اظهار کرد:  منظور از متاسفم برای خودم بوده است.
در همین میان جمیله ملکیان عضو ناراضی شهر لولمان پای تریبون آمد ومنتظر اتمام صحبت های رئیس شورا شهر شد.
جمیله ملکیان اذعان کرد:که طرح سوال از شهردار غیر قانونی بوده است چون من در جریان این مسئله قرار نداشته ام وبا ید سه عضو دیگر من را در جریان طرح سوال قرار می دادند
هم همه ای در مراسم حاکم بود وهمه مقصر را شورا ها می دانستند وهر چند دقیقه ای یک نفر بلند می شد واعتراض خود را نسبت به شورا ها باطرح سوالاتی ابراز می کرد.
نماینده اداره فرهنگ وارشاد اسلامی کوچصفهان در حالی که جو شهر به اختلاف بیشتر وتشنج می رفت پشت تریبون آمد وسعی کرد با صحبت های منطقی وقانونی جو را آرام سازد که تا حد زیادی به نتیجه رسید.
در پایان هم شعری سرود که نام لولمان در آن جا داشت حضار را به وجه آورد تا حدی که عده ای شروع به دست زدن در مسجد کردند که نماینده اداره فرهنگ وارشاد اسلامی با گرفتن صلوات ماجرا را جمع کرد.
وقتی که مردم خیالشان راحت شد که عزل شهردار یک شایعه ای بیش نبوده است به خانه ها خود بازگشتند.
IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF


به نقل از سنگر ما , پس از زمزمه هایی مبنی برعزل فاطمه پاکزاد شهردار لولمان ،این مسئله سروصدای زیادی بین مردم شهر کرد ومردم که از عملکرد شهردار زن لولمان راضی بودند فکر می کردند که طرح سوال یعنی برکناری شهردار به خاطر همین خانواده شهدا ومردم جلسه را در مسجد جامع شهر لولمان تدارک دیدند که این مشکل حل شود وتکلیف شهردار مشخص گردد.IF

جلسه با حضور پر شور مردم وشهردار وهر پنج عضو شورای شهر لولمان در مسجد جامع این شهر برگزار شد
فاطمه پاکزاد گزارش عملکرد شهرداری لولمان را در زمان حضور خود را به مردم ارائه داد، در بین سخنرانی برخی افراد سوالاتی را مطرح کردند که شهردار زن لولمان با خونسردی به همه سوالات پاسخ داد.

در ادامه حسینعلی عبادتی به سخنرانی پرداخت وتوضیحاتی در خصوص سوال های مطرح شده در مورد شهردار داد وگفت:سوال از شهردار حق قانونی شورا است وطرح سوال از شهردار دلیل بر عزل شهدار نیست وچون ما ناظر عملکرد شهردار هستیم باید در مواردی به شهردار تذکر دهیم.
وی اذعان کرد: ما هم مانند مردم از عملکرد شهردار راضی هستیم ولی یک سری سوالات ساده ای از شهردار داشتیم
در بین سخنرانی بود که یکی از حضار گفت :آقای عبادتی ما از شهردار خودمان راضی هستیم ،شما این میان چه می خواهید ،مهم مردم اند که راضی هستند.
با صحبت این شخص جو مجلس به هم خورد وهمه به تایید این حرف تیر را به سمت شورا هدف قرار گرفته اند که حسینعلی عبادتی تنها حرفی که زد گفت :متاسفم!
این حرف واکنش یک از شرکت کنندگان را داشت وگفت:آقای عبادتی شما که وظیفه دارین به مردم پاسخگو باشید احترام ریش سفید شهر را نگه نداشته اید چه برسد احترام مارا !
عبادتی که جو را علیه خود دید اظهار کرد:  منظور از متاسفم برای خودم بوده است.
در همین میان جمیله ملکیان عضو ناراضی شهر لولمان پای تریبون آمد ومنتظر اتمام صحبت های رئیس شورا شهر شد.
جمیله ملکیان اذعان کرد:که طرح سوال از شهردار غیر قانونی بوده است چون من در جریان این مسئله قرار نداشته ام وبا ید سه عضو دیگر من را در جریان طرح سوال قرار می دادند
هم همه ای در مراسم حاکم بود وهمه مقصر را شورا ها می دانستند وهر چند دقیقه ای یک نفر بلند می شد واعتراض خود را نسبت به شورا ها باطرح سوالاتی ابراز می کرد.
نماینده اداره فرهنگ وارشاد اسلامی کوچصفهان در حالی که جو شهر به اختلاف بیشتر وتشنج می رفت پشت تریبون آمد وسعی کرد با صحبت های منطقی وقانونی جو را آرام سازد که تا حد زیادی به نتیجه رسید.
در پایان هم شعری سرود که نام لولمان در آن جا داشت حضار را به وجه آورد تا حدی که عده ای شروع به دست زدن در مسجد کردند که نماینده اداره فرهنگ وارشاد اسلامی با گرفتن صلوات ماجرا را جمع کرد.
وقتی که مردم خیالشان راحت شد که عزل شهردار یک شایعه ای بیش نبوده است به خانه ها خود بازگشتند.
IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF


به نقل از سنگر ما , پس از زمزمه هایی مبنی برعزل فاطمه پاکزاد شهردار لولمان ،این مسئله سروصدای زیادی بین مردم شهر کرد ومردم که از عملکرد شهردار زن لولمان راضی بودند فکر می کردند که طرح سوال یعنی برکناری شهردار به خاطر همین خانواده شهدا ومردم جلسه را در مسجد جامع شهر لولمان تدارک دیدند که این مشکل حل شود وتکلیف شهردار مشخص گردد.IF

جلسه با حضور پر شور مردم وشهردار وهر پنج عضو شورای شهر لولمان در مسجد جامع این شهر برگزار شد
فاطمه پاکزاد گزارش عملکرد شهرداری لولمان را در زمان حضور خود را به مردم ارائه داد، در بین سخنرانی برخی افراد سوالاتی را مطرح کردند که شهردار زن لولمان با خونسردی به همه سوالات پاسخ داد.

در ادامه حسینعلی عبادتی به سخنرانی پرداخت وتوضیحاتی در خصوص سوال های مطرح شده در مورد شهردار داد وگفت:سوال از شهردار حق قانونی شورا است وطرح سوال از شهردار دلیل بر عزل شهدار نیست وچون ما ناظر عملکرد شهردار هستیم باید در مواردی به شهردار تذکر دهیم.
وی اذعان کرد: ما هم مانند مردم از عملکرد شهردار راضی هستیم ولی یک سری سوالات ساده ای از شهردار داشتیم
در بین سخنرانی بود که یکی از حضار گفت :آقای عبادتی ما از شهردار خودمان راضی هستیم ،شما این میان چه می خواهید ،مهم مردم اند که راضی هستند.
با صحبت این شخص جو مجلس به هم خورد وهمه به تایید این حرف تیر را به سمت شورا هدف قرار گرفته اند که حسینعلی عبادتی تنها حرفی که زد گفت :متاسفم!
این حرف واکنش یک از شرکت کنندگان را داشت وگفت:آقای عبادتی شما که وظیفه دارین به مردم پاسخگو باشید احترام ریش سفید شهر را نگه نداشته اید چه برسد احترام مارا !
عبادتی که جو را علیه خود دید اظهار کرد:  منظور از متاسفم برای خودم بوده است.
در همین میان جمیله ملکیان عضو ناراضی شهر لولمان پای تریبون آمد ومنتظر اتمام صحبت های رئیس شورا شهر شد.
جمیله ملکیان اذعان کرد:که طرح سوال از شهردار غیر قانونی بوده است چون من در جریان این مسئله قرار نداشته ام وبا ید سه عضو دیگر من را در جریان طرح سوال قرار می دادند
هم همه ای در مراسم حاکم بود وهمه مقصر را شورا ها می دانستند وهر چند دقیقه ای یک نفر بلند می شد واعتراض خود را نسبت به شورا ها باطرح سوالاتی ابراز می کرد.
نماینده اداره فرهنگ وارشاد اسلامی کوچصفهان در حالی که جو شهر به اختلاف بیشتر وتشنج می رفت پشت تریبون آمد وسعی کرد با صحبت های منطقی وقانونی جو را آرام سازد که تا حد زیادی به نتیجه رسید.
در پایان هم شعری سرود که نام لولمان در آن جا داشت حضار را به وجه آورد تا حدی که عده ای شروع به دست زدن در مسجد کردند که نماینده اداره فرهنگ وارشاد اسلامی با گرفتن صلوات ماجرا را جمع کرد.
وقتی که مردم خیالشان راحت شد که عزل شهردار یک شایعه ای بیش نبوده است به خانه ها خود بازگشتند.
IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF

About

Check Also

استاندار گیلان : انقلاب اسلامی مرهون شهادت وایثارگری شهدای والا مقام است

استاندار گیلان : انقلاب اسلامی مرهون شهادت وایثارگری شهدای والا مقام است   رودسر -استاندار …