چاپ مطلب چاپ مطلب

<جدول تورّم‌۸۰ ساله ایران> (۱۳۹۶-۱۳۱۶خ) ❇️جدول زندگی در اقتصاد ایران❇️/علی رحیم پور دکتری اقتصاد

اختصاصی همای گیلان، ۱)میانگین رشدتورّم
دوره”رضا شاه”؛ ۱۶درصد
(۱۳۲۰-۱۳۱۶خ)
‌در۱۳۲۰؛رشد تورم ۵۰ درصد.

?۲)میانگین رشد تورّم‌
در سال های اِشغال ایران
(۱۳۲۱-۱۳۲۵خ) ۳۷درصد.
♦️سال۱۳۲۲معادل ۱۱۱ درصد.

?۳)میانگین رشد تورم؛
در ملّی شدن نفت،تحریم
و کودتا(۱۳۲۹تا۱۳۳۲خ)
[دوره دکترمصدق] ۲درصد.
سال۱۳۳۲معادل ۹درصد.

?۴)دوره ۱۳ ساله هویدا
(۱۳۴۳-۱۳۵۶خ) ۷درصد.
رشد تورّم‌در۱۳۵۶معادل ۲۵درصد.
♦️هویدا،به دروغ می گفت:
در ۱۳سال،قیمت کبریت،
همان بود که بود.
♦️این دروغ را،سلطنت طلبان‌؛
باور و خوشتر داشته اند.

?۵)جنگ ۸ ساله
(۱۳۶۸-۱۳۵۹خ)
میانگین رشد تورم؛ ۲۰درصد‌.

?۶)دوره سازندگی!
میانگین رشد تورم، ۲۴درصد.
♦️تورّم۱۳۷۴؛ ۵۰درصد.

?۷)دولت اصلاحات
میانگین رشد تورم؛ ۱۵ درصد.

?۸)دولت”عدالت محور”!
♦️کسب ‌۶۰۰میلیارددلارنفتی.
♦️میانگین رشد تورم؛ ۲۱درصد.
♦️رشدتورّم در۱۳۹۱معادل ۳۱درصد.

?۹)دولت تدبیر و امید!
♦️میانگین‌رشد تورم، ‌۲۰درصد.
♦️رشد تورم در۱۳۹۸؛ ۵۰درصد.

?منابع:
بانک مرکزی و محاسبات نگارنده.

¤سرشک¤

با کانال همای خبر همراه باشید

About عطیه نصرتی

Check Also

جشنواره عصر قلم/ شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “

جشنواره عصر قلم / شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “ ویژه …