چاپ مطلب چاپ مطلب

🛑به مناسبت«شهادت میرزا کوچک‌ خان»🛑 (یازدهم آذر۱۳۰۰خورشیدی)✍️دکتر علی رحیم پور

اختصاصی همای خبر/❇️«قیام های ملی»
دوره احمد شاه قاجار:
🔵۱)میرزا کوچک خان
[میرزا یونس اُستاد سرایی] (۱۲۵۶رشت–۱۳۰۰رشت)
❇️قیام ِجنگل(۱۳۰۰-۱۲۹۳خ)
جنبشی«سیاسی»،همراه با
مبارزه مسلّحانه»؛در ایران
بود•
🔺بدنبال«انقلاب مشروطه»،
پیدایش«استبداد صغیر»
محمد علی شاهی،جنگ
جهانی اول،تجاوزات روسیه تزاری،عُثمانی،انگلیس و
بریگاد قزّاق؛قیام«میرزا
کوچک خان»؛در گیلان
آغاز شد.
🌘«قوای قزّاق»چگونه،در
ایران،ریشه گرفت؟!
🔳در سال۱۲۵۸خورشیدی؛
به‌ درخواست ناصرالدّین
شاه؛«قراردادی»؛بین ایران
و روسیه تزاری؛بسته شد.
🔺این نیروی نظامی؛در
حد بریگاد[تیپ]بود و سپس
”لشکر“شد و زیر نظر
فرماندهان روس[نظامیان
قزّاق]قرار داشت.
🔺از فرماندهان نیروهای
قزّاق،دو نفر برجسته بودند:
الف)«کُلُنِل لیاخوف روسی»
[همان فردی که در دوره
«محمدعلی شاه»؛مجلس
شورایملی را،به توپ بست.] ب)«رضاخان میرپنج»
[همان فردی که«سردارسپه»،
«نخست وزیر»و«رضا شاه»
شد.] 🔺در آستانه«جنگ جهانی
اول»؛دولت روسیه تزاری؛با
استفاده از ضعف دولت ِایران
<قوای قزّآق>را،توسعه داد و
واحدهای قزاق را،در تبریز،
استرآباد،رشت،اصفهان،
کرمانشاه،همدان،ارومیه و
مشهد تشکیل داد.بدون
اجازه دولت ایران؛«تیپ»
قزاق را؛به«لشکر»ارتقا داد.•
🔺در سال۱۲۹۹خورشیدی،
رضاخان،فرمانده قزاق تیپ
همدان بود•
🔺قزاق ها،به رهبری«رضا
خان»؛«تهران»را،تصرف کردند.
پس از اِشغال تهران؛«رضا
خان»؛<سردارسپه>نامیده
شد.
💚«جنگلی»ها؛از ۱۲۹۳ تا
۱۳۰۰خورشیدی ؛با نیرویهای
«انگلیسی»،«روسی»و
«قاجاری»؛درگیر می شدند•
🔺در سال۱۲۹۳؛که آغاز جنگ
جهانی اول بود،زمینداران
بزرگ‌،با پشتیبانی«کنسول
روسیه تزاری»؛در«گیلان»،
بر تاراج اهالی شهرها و
دهقانان افزوده بودند•
🔺بنابراین،گروهی از
سیاستمداران،سازمانی به
نام<اتحاد اسلام>را پدید
آوردند•
❇️میرزا کوچک خان،با این
«سازمان»؛در ارتباط بود و
نخستین پایگاههای چریکی
دهقانی را،به همراه احمد
کَسمایی،دکتر حشمت و•••؛
در<کسما>ایجاد کرد•
❇️«میرزا»؛در فتح تهران،
مشارکت داشت،بعد از
تبعید؛در۱۲۹۴خورشیدی،
به گیلان برگشت.
🔺در این هنگام؛از سوی
«روسیه تزاری»؛۵۵۰ سرباز
روس و۵۰ مرد قزّاق،برای
سرکوب«جنگلی»ها،اعزام
شدند.
💚نیروهای«جنگل»،شامل
کاسبهای خرده پا،صیّادان
و •••،بودند•
🔺تجاوز«عُثمانی»؛به«تبریز»؛
سبب روی آوری«روس»ها؛
به تبریز و فرصتی شد تا
«جنگلی»ها؛زمینداران بزرگ
گیلان را خلع سلاح و افراد
خود را،در ادارات رشت
بَگُمارند•
🔺در این دوره تمام ایران؛
در”قحطی”بود،با مدیریت
«جنگلی»ها،تولیدات
کشاورزی گیلان؛رونق فراوانی
داشت•
🔺علت ِقحطی ایران،این
بود که استعمار انگلیس،مواد
خوراکی ایران؛را به مناطق
جنگی{دریای مدیترانه}می
فرستاد و چند میلیون ایرانی
در«جنگ جهانی اول»از
گرسنگی جان باختند•
🔵[«قحطی و نسل کُشی»
/دکتر مُحمّد قلی مجد/] 🔺در آستانه کودتای۳اسفند
۱۲۹۹؛به دنبال شکست قرارداد
۱۹۱۹‌م‌،توافق محرمانه بین
«انگلیس»و«دولت مرکزی»
برای نابودی«قیام جنگل»؛
صورت گرفت•
🔺حضور«رضاخان»و«قوای
قزّاق»؛در«رشت»،حکایت از
نابودی«قیام جنگل»داشت.
❇️از اینرودر ۱۱ آذر ۱۳۰۰؛
«میرزا کوچک خان»برای
دریافت کمک،به سوی خلخال
می رفت که دُچار توفان شد•
🛑سر مُبارکش؛از تن،جدا
و تقدیم«رضاخان»شد•
🌑برخی«کم‌ معلومات»،
«مفتخور»و«پهلوی طلب»؛
«میرزا کوچک خان»را؛
«تجزیه طلب»و«سوسیا
لیست»گفته اند،همانگونه
که«مزدک ساسانی»و«بابک خرمدین»را،نامیده بودند•
🔵در طول تاریخ؛هر که
دنبال«عدالت»بود؛با بر
چسب«اشتراکی»و
«آشوبگر»،زودتر،کشته شد•
🔵۲)«محمد تقی پسیان»
[۱۲۷۰‌ورزقان-۱۳۰۰قوچان] ❇️«پسیان»؛در۱۲۹۴خ،علیه
قوای«روسیه تزاری»؛جنگید
و سپس برای درمان به
«آلمان»رفت و اولین<خلبان>
ایران شد•
🔺«پسیان»؛در سال ۱۲۹۷
خورشیدی،فرمانده ژاندارمری
و«قوام السلطنه»؛هم،والی
[استاندار]خراسان شد•
🔺«سیّدضیا طباطبایی»؛پس
از/کودتای سوم اسفند۱۲۹۹/؛
نخست وزیر و”کلنل پسیان”
والی خراسان شد•
❇«کُلُنِل پسیان»،بدهی
مالیاتی«قوام السلطنه»؛را،
با ضبط اموال او،وصول کرد.
❇️قیمت نان و گوشت را،
کاهش داد و حقوق عقب
افتاده نظامیان را،هم
پرداخت•
🔺حکومت«سیدضیاء»،کمتر
ازسه ماه؛جایش را به«قوام
السلطنه»داد•
🔺درگیری«کُلُنل پسیان»و
«قوام»؛بالا گرفت و«قوام»؛
امور خراسان را،به دست
گرفت و«پسیان»؛از ۱۲
فروردین۱۳۰۰خورشیدی،تا
مهر همان سال؛پایمردی
کرد و به شهادت رسید•
🔵۳)شیخ محمد خیابانی
[۱۲۵۹خامنه-۱۲۹۹ شهر ری] «شیخ»؛از فعالان سیاسی در
«مشروطه»و در«مجلس
دوم»نماینده بود.هنگام جنگ
جهانی اول،به تبریز رفت و
دولت<آزادیستان>را تشکیل
داد•
❇️قیام«شیخ»؛پنج ماه
ادامه داشت•
🔺<مُخبر‌ السلطنه>[والی
جدید]؛عامل شهادت«شیخ»
شد•
❇️قیام این«سه نفر»؛برای
نفی«استبداد»و«استعمار»
بود و خواهان«استقلال
ایران»بودند•
▶️سرشک▶️

با کانال همای خبر همراه باشیدhttp://@homaygilanir

About مدیر خبر1

Check Also

جشنواره عصر قلم/ شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “

جشنواره عصر قلم / شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “ ویژه …