چاپ مطلب چاپ مطلب

۱۰ ویژگی اخلاقی یک نماینده اصلح /رضا بژکول ارشد علوم سیاسی

همای گیلان:اخلاق یکی از پایه های اساسی زندگی خصوصی و اجتماعی هر فرد در جهان هستی است ،اخلاق پایه زندگی بشربا هر میزان اطلاعات ،آگاهی ،دانش و سواد است ، در ارزش های اخلاقی، مقام ، ثروت،لباس ،بزرگی و کوچکی افراد نقشی ندارد بلکه پاکی ،صداقت،راستی،ایمان، خوش خلقی ،و معرفت و….است که نقش حیاتی دارد ، بر این اساس بخشی از ویژگی های اخلاق فردی واجتماعی نماینده مردم که بایدالگو و سرمشق دیگران باشد به شرح زیر نگارش می شود .

Copy-2-of-salimjournal-96x96-2zokk4cga2t26kp3pbnj7u
۱-خود را بیش از آنچه هست جلوه ندهد
انسان نیازی ندارد که از خود تعریف و تمجیدکند و به کارهایی که می کند ببالد ،خودستایی دلیل ضعف روحی انسان است ،کسی که دارای قوت روح باشد نیازی به تعریف از خود ندارد، ازقدیم گفته اند : عطر آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید
۲-هرگز ازانتقاد نترسد
از انتقاد هراسی به دل نداشته باشد، اگر بداند که انتقاد دیگران چه فایده بزرگی برای اودارد باآغوش باز می پذیرید، بزرگی ازبزرگان دین می گوید جامعه اسلامی زمانی به سعادت وخوشبختی می رسد که اعضاء آن به انتقاد سازنده اهمیت دهند. مولا علی (ع) می گوید اندرز را ازکسی که آنرا به شما هدیه می کند بشنوید و آن را با جان و دل بپذیرید .
۳-از مشورت کردن با دیگران غا فل نباشد
انسان هر چقدر به کمال رسیده باشد باز نیازمند به مشورت با دیگران است، بشرخواه نا خواه اشتباه می کند ،آنانی که مشورت می کنند نیروی فکری خود را زیاد می نمایند ، مشورت کردن آن قدر با اهمیت در اسلام تلقی شده که خداوند حتی به پیامبرش نیز دستور می دهد که بادیگران مشورت کند .امام علی می گوید :آنکه از آراء مختلف بی خبر باشد ،در چاره جوییها در ماند.
۴-دررفتار اجتماعی هرگز میان فقیر و غنی فرق نگذارد
قدرت و ثروت کوچکتر از آن است که بتواند در مقابل انسانیت عرض اندام کند،آنهایی که بین فقیر و غنی در رقتار روزمره زندگی فرق می گذارند، حقیقت انسانی را درک نکرده اند، بعضی از انسانها به این امر مهم واقف نیستند که پول ، مقام ،نژاد،طبقه،لباس،قوم،وتبار نشان برتری یکی نسبت به دیگری نیست.امام علی می گوید نسبت به مردم فروتن و نرم خوباش ،با گشاده رویی با آنان برخورد کن وبرابری را حتی در نگاه و اشاره به آنان مراعات نما تا زورمندان درظلم توطمع نکنند وناتوانان از عدالتت نومید نشوند
۵-حقوق دیگران را محترم بشمارد
انسان ها باید بدانند که دیگران نیزحق حیات دارند وباید ازحقوق طبیعی شان بر خوردار باشند، و کسانی که این امر انسانی را از آنان می ستانند ازانسانیت فاصله گرفته اند، انسانیت همیشه باوجدان،انصاف،و عدالت همراه بوده است، به قول سعدی تو کز محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی دراسلام نیزآزادی انسان تا جایی است که حقوق دیگران پایمال نشود رسول اکرم (ص) فرمود:آنچه که برای خود می خواهی برای دیگران نیز بخواه ،آنچه را که برای خود نمی خواهی برای دیگران نیز مخواه
۶-به هنگام قدرت خود را گم نکند
اگر بالاترین قدرت روی زمین را داشته باشیم دوچیز را نمی توانیم نادیده بگیریم.
۱-یک روز نقطه نا چیزی بیش نبودیم به کمک دیگران قدرت ظاهری را بدست آوردیم
۲-دوران قدرتمندی دراین جهان بسیار محدود است خواه ناخواه پنجه های مرگ همه راخواهد گرفت، وقتی آغازوانجام کار آدمی چنین است چرا باید هنگام رسیدن به قدرت ناپایدار دنیای خود را گم کنیم،.مولا علی (ع)می گوید هنگام قدرت از دیگران در گذر و هنگام دولت مندی نیکی کن تا آقایی رابرای خود کامل گردانی .
۷-از گذشت زمان عبرت بگیرد
زمان به سرعت در حال گذر است خود را در هر شرایطی که هستید در نظر بگیرید ،کودکی بیش نبودید حروف الفبا را می آموختی وامروز به سن اکنون خود رسیده ای و چه زود زمان می گذرد ،خانه های مجلل،کاخهای با عظمت ،خودروهای میلیاردی ،ثروت های باد آورده، پست های اجرایی ،همه به دیگران منتقل خواهد شد، بزرگی های یک انسان کامل در یادآوری این موضوع مهم است که اصل خویش را فراموش نکند. از کجا آمده ام آمدنم بهرچه بود به کجا می روم آخر ننمایی وطنم
۸-هرگز برای بزرگ نشان دادن خود دیگران را کوچک نکند
بدترین صفات یک انسان خود رابزرگ جلوه دادن ودیگران را کوچک شمردن است،کسیکه بادلیل وبرهان می خواهد ثابت کند که فلان شخص بایدسالها تلاش وکوشش کند تا به مقامی که من دارم برسد، یامدرکی که دارم بگیرد، یا ثروتی که دارم دست پیدا کند، درواقع می خواهد نشان دهد انسان بی خردی است. رسولاکرم (ص)فرمود :خوارترین مردم کسی است که مردم را خوار شمارد
۹-میانه روباشد
از افراط و تفریط در هرکاری و عملی پرهیز کند ،وتلاش کند خود را ازهر گونه افراط که باعث تفرقه و تشتت در ارکان اصلی کشور است خوداری نمایید واین نکته را مد نظر داشته باشد که بهترین راه برای رسیدن به کامیابی وسعادت درزندگی اجتماعی و حتی فردی اعتدال و میانه روی است ،اعتدال بزرگترین شرط موفقیت درزندگی انسان های معتدل است که همیشه به سوی کمال درحرکت هستند.قرآن می گوید : ما بدینسان شما را امتی میانه و وسط قرار دادیم.
۱۰-خدا را فراموش نکند
یادخدا انسان را دردنیا وآخرت سعادتمند می کند،آنهایی که بایاد خدا درجامعه بشری برای سعادت افراد تلاش می کنند ،هرگز ازکارهای که خلاف آن چه که خداوند به عنوان ودیعه درنهاد او گذاشته است پیروی نمی کند ،کارهای غیر اخلاقی مانند ربا،دروغ،دزدی،اختلاس،غیبت،حق الناس،بی عدالتی،فساد،چاپلوسی، را هرگز سرلوحه زندگی خود قرارنمی دهد . پس به یاد خدا باشیم و خدای خودرا بسیار یاد کنید(ال عمران آیه۴۱)
یادآوری می شود که خصوصیات دیگری نیز هست که یک نماینده اصلح باید ازخود دورکند ،مواردی چون ،عدم ثبات درگفتار و رفتار ،احساسی سخن گفتن ،منت نهادن به کسانی که برحسب درجه ومقام برای آنها کاری کرده ،انتقام گرفتن ازکسانی که با اوهمراه نیستند ،اینها تنها بخشی از داشته های اخلاقی نمایندگان منتخب ملت است که باید در آن چارچوب حرکت کنند وخود را امین مردم بدانند ، یک نماینده می تواند یک شهر را مانند یک کشوراز هرلحاظ بزرگ سازد ویا یک کشور را به اندازه یک شهرازهر لحاظ کوچک کند ،این بستگی دارد که منافع ملی را در کجا ببیند در جناح های سیاسی و حزبی یا در جهت منافع ملی واصلاح ساختارهای ،اقتصادی،سیاسی، اجتماعی ،فرهنگی ، علمی و… کشور ، نتیجه اینکه یک نماینده باید الگوی تمام عیار در رفتار وگفتار اجتماعی از هر منظر باشد ،مجلس را خانه ملت و خود را خادم ملت بداند.
رضا بژکول ارشد علوم سیاسی

About سردبیر ارشد

Check Also

جشنواره عصر قلم/ شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “

جشنواره عصر قلم / شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “ ویژه …