چاپ مطلب چاپ مطلب

عذرناهماهنگی، دردولت رئیسی پذیرفته نیست✍️به قلم مدیر مسئول همای خبر


اختصاصی همای خبر/همانطوریکه می دانیدکشورسالهاست، باغصه ملال اور عدم اختیارلازم مقامات اجرایی کشورروبروست وهمواره شنیده ایم که دولتمردان به دلیل وجوداین نقیصه ، خودرا ازتعهدات لازم ،مبرا دانسته اند وگفته اند افراد و نهادهای موازی ، مانع ازانجام خدمات لازم برای کشورهستندودراین راه مردم مانده اندکه یقه چه کسی رادراین سیلاب تورم،بیکاری وبطورکلی حجم مشکلات بگیرندوازجمله مصائب دیگرکشور ، طی دوران انقلاب ، سیاست متفاوت دولت ها درقبال نوع ارتباط با دنیا بوده است . هردولتی سیاست خاصی رادنبال کرد ه وسخت ترین سیاست خارجی دراین بین این بودکه آن دولت شعارارتباط با امریکا راسردهد.هرچندبارهاگفته شده است که سیاست خارجی توسط دولت یا وزیرخارجی اعمال نمی شود، بلکه این شورای عالی امنیت ملی است که درخصوص سیاست خارجی تصمیم گیری می کندو وزیر امور خارجه فقط درحدمجری تصمیمات می باشداما دیدیم که برجام توسط نماینده هابه اتش کشیده می شود و تندترین برخوردباوزیر امورخارجه می شود.مردم همه مانده بودکه دراین بین چه بایدبکنند.دلیل این همه تورم،بیکاری،تعطیلی صنایع تولیدی وبی ارزشی پول رابایددرکجاجستجوکنند ؟ با این همه هرچندازدیدگاه عده ای ، نظرحکومت ، انتخاب رئیسی به عنوان رئیس جمهورکشوربود ، اما خودمردم نیز کم میل نبودند تا تکلیفشان روشن شود وتصمیم گرفتند اینباردولتی را انتخاب نمایندکه به دیدگاه حاکمیت ونظام نزدیک ترباشد.حال دولت ایت الله رئیسی بایدراه بسیار دشواری راطی کندودیگراین عذر که نهادهای موازی یا افرادویاجلسات پنهان ، مانع کاردولت هستند ، پذیرفته نیست . بایددیددراین راه سخت ، دولت آقای رئیسی چه راهکاری خواهداندیشید؟

با کانال همای خبر همراه باشیدhttp://@homaygilanir

About مدیر خبر1

Check Also

❇️آغاز«بهار دانش»؛ خجسته باد❇️✍️دکتر علی رحیم پور دکتری اقتصاد

اختصاصی همای خبر/💚روز نخست«مهر ماه»؛ پس از تابستان گرم؛از راه رسید. 💚روز نخست مهر؛ بر …