چاپ مطلب چاپ مطلب

چگونگی پدید آمدن <<انقلاب ِ مشروطه>>/دکتر علی رحیم پور دکتری اقتصاد

اختصاصی همای خبر/چگونگی پدید آمدن
<<انقلاب ِ مشروطه>>❇️
(۱۴ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی)
🍀تعریف مشروطه:
🌿نوعی از حکومت ِپادشاهی
هست که قدرت ِپادشاه<مطلق>
نیست،بلکه<مشروط>است و
حکومت؛دارای مجلس ِعوام و
خواص هم هست•
🔵محمد حسین نائینی
نویسنده کتاب<تنبیه الاُمّّه و
تنزیه المِلّه>: “آزادی و برابری
که در رژیم مشروطه مورد ِتوجه
است،از هدف های اصلی
پیامبران؛به شمار می رفته؛
پیامبران هرگز فراموش نکردند
که همه مردم؛آزاد و برابر هستند•
رهبران ِمذهب شیعه؛خواستند
که مسلمانان را از بردگی؛نجات
داده و حقوق از دست رفته شان
را باز گردانند. ”
آخوند خراسانی،میر پور تهرانی،
عبدالله مازندرانی و خلیلی تهرانی از<نَجَف> تلگرام هایی؛به ایران می فرستادند و موضع گیری می نمودند .
🌑«شیخ فضل الله نوری»:بنای
قرآن؛بر آزاد نبودن«قَلَم»و
«لِسان»است و سخن<آزادی>
کُفر است•••؛اگر از من می
شنوید؛لفظ<آزادی>را،بردارید
که عاقبت؛این حرف؛ما،را؛
مفتضح خواهد کرد(جدال
بین عُلمای مشروطه بر سر
آزادی بیان و قَلَم )•
❇️فرمان مشروطیت در ۱۴
مرداد ماه ۱۲۸۵ خورشیدی،
توسط مُظفّرالدّین شاه،صادر
شد.
🔹عُلما و دیگرانی که به
حضرت عبدالعظیم؛رفته بودند؛
باز گشتند•تحصُّن در سفارت
انگلیس هم،پایان یافت و
مردم صدور ِفرمان مشروطیّت؛
را جشن گرفتند•
🔹مجلس اول در ۱۴ مهرماه
۱۲۸۵خورشیدی در شهر ِتهران؛
گشایش یافت و مُظفّرالدّین
شاه،در روزهای پایانی زندگیش
آن را امضا کرد•
🌙ریشه های پیدایش ِ
انقلاب ِ مشروطیّت🌙
🔵جنبش ِمشروطه؛به دنبال
حقوق از دست رفته ای بود
که طی چند هزار سال توسط
شاهان مُستبد در ایران نابود
شده بود.
🔹۱)نهضت تحریم تنباکو
این تحریم در دوره ناصرالدّین
شاه و توسّط<میرزای شیرازی>
انجام شد.مردم به این باور
دیر هنگام؛رسیدند که:”شاه ؛
ظلّ الله”[سایه خدا]نیست !
بلکه فردی است که«نماینده
مردم»،می باشد و چنانچه”پا
را از گلیم خود[قانون]درازتر
کرد؛می توان او را برکنار کرد .
🔹۲)اصلاحات ِنیم بند در دوره ناصرالدین شاه•
🔹۳)رواج روزنامه های
گوناگون،در دوران ناصرالدّین
شاه و مُظفّرالدّین شاه•
🔹۴)همگامی سیّد مُحّمد
طباطبایی و سیّد عبدالله
بهبهانی با مردم؛برای نابود
کردن فقر و ستم•
🔹۵)تحصُّن در قم و در
سفارت انگلیس•
🔹۶) فساد اداری•
🔹۷)تهی شدن خزانه دولت•
🔹۸)سفر های غیر ضروری
مظفّرالدّین شاه،به فرنگ•
🔹۹)گرفتن وام با شرایط
سنگین از روس و انگلیس
توسط دولتهای مُظفّرالدّینشاه •
🔹۱۰)گرفتن ِمالیاتهای کَمَرشکن•
🔹۱۱)افزایش قیمت ارزاق عمومی•
🔹۱۲)دادن امتیازات ِگوناگون
به دولتهای استعماری روس
و انگلیس•
🔹۱۳)رفتار ستمگرانه
شاهزادگان در ولایت[اُستان]ها•
🔹۱۴)توهین ِکارگران<بانک
روس>؛به قبرستان مسلمانان
در شهر تهران •
🔹۱۵)افزایش قیمت قند و
شکر به علت ِجنگ ِدو
امپراتوری[روسیه و ژاپن]•
🔹۱۶)فروش زمین پیرامون
<امامزاده سیّد ولی>به
< بانک روس>با اجازه
<شیخ فضل الله نوری>•
🔹۱۷)تخریب ِساختمان در
حال ساخت؛توسط مردم در
پیرامون<امامزاده سیّد ولی>•
🍀پیامد این رخداد ها؛به
تدوین”قانون اساسی”و
تشکیل/مجلس شورای ملی/
انجامید•
🍀نگاهی به دو اصل قانون ِ
اساسی مشروطیّت:
🌿اصل سی و پنجم؛
🔵سلطنت<ودیعه>ای هست
که به موهبت ِالهی؛از طرف
مِلّت،به شخص ِ«شاه»؛
مُفَوّض[واگذار]شده •
[بنابراین،آن باور ِهمیشگی،در
ایران زمین که<شاه،سایه ی خداست>رنگ باخته است•
🔵اصل چهل و چهارم؛
شخص ِپادشاه؛از مسئولیت؛
مُبّرا است.وزرای دولت؛در هر
گونه امور؛مسئول ِمجلسین
هستند•
[اصل ِبالا به مردم می گوید
که جایگاه ِشاه،در قانون ِاساسی مشروطیّت ؛تشریفاتی است
همانند پادشاهی انگلیس،
سوئد و •••] 🍀پیام<مظفرالدین شاه>>
برای تشکیل”اولین مجلس
شورای ملی”:
《 •••در این موقع که رای
همایون مُلوکانه ما،بدان تَعّلُق
گرفت که برای رفاهیّت و
آسودگی قاطبه ی اهالی ایران
و تایید مبانی دولت،اصلاحات
مُقتضیّه به مرور در دوایر
دولتی و مملکتی به موقع،
اجرا گذارده شود،چنان مُصمّم
شدیم که<مَجلسی>از
شاهزادگان،عُلَما و اعیان و
اشراف و مَلّاکین و تُجّار و
اصناف به انتخاب ِطبقات
مرقومه در<دارالخلافه تهران>
تشکیل و تنظیم شود•••》
🌑سه سال پس از انقلاب
مشروطه؛/مجلس شورای ملی/؛
توسط«محمد علیشاه قاجار»؛
به توپ بسته شد•
🌑پانزده سال پس از«انقلاب
مشروطه»؛/رضا خان میر پنج
قزاق زاده/؛«انقلاب مشروطه»،
«قانون‌اساسی مشروطه»و
«احمد شاه مشروطه خواه»؛
را جارو زد و«استقلال
طلبانی»؛چون «میرزا کوچک‌
خان»؛را،نابود کرد و«دیکتاتوری
خاندان پهلوی»؛را،بنیان
گذاشت•
🔳همانگونه که/ناپلئون
بناپارت/؛«انقلاب فرانسه»را؛
سرکوب کرده بود و«جنگهای
خونین»؛بر پا کرده بود•
🔵«ملی شدن صنعت نفت»؛
هم؛توسط«پهلوی دوم»؛در
/۲۸ مرداد ۱۳۳۲/به خاک و
خون کشیده شد•
❇️انقلاب اسلامی ۱۳۵۷
بساط«دیکتاتوری پهلوی»؛
را،برچید•
😁«به پایان آمد این دفتر ؛
حکایت همچنان باقیست»•
▶️سرشک▶️
با کانال همای خبر همراه باشیدhttp://@homaygilanir

About مدیر خبر1

Check Also

❇️آغاز«بهار دانش»؛ خجسته باد❇️✍️دکتر علی رحیم پور دکتری اقتصاد

اختصاصی همای خبر/💚روز نخست«مهر ماه»؛ پس از تابستان گرم؛از راه رسید. 💚روز نخست مهر؛ بر …