چاپ مطلب چاپ مطلب

🌑«کسری بودجه» و«سعدی شیرازی»🔵 (بمناسبت/روز سعدی/)✍️دکتر علی رحیم پور دکتری اقتصاد


اختصاصی همای خبر/🛑{این نوشته؛پس از شش
ماه،منتشر شد تا عملکرد
«اقتصاد ایران»،قابل
ارزیابی؛باشد}🛑

🔵بودجه؛برنامه یکساله دولت
را،گویند•
🍀»بودجه متعادل»،است؛هر گاه«دخل»و«خرج»،یکسان
باشد•
🌿«بودجه مازاد»؛است؛آنگاه که،«درآمد»های دولت؛از
«هزینه»هایش؛بیشتر باشد•
🌗«کسری بودجه»؛هنگامی
است،که«درآمد»های دولت؛
کمتر از«هزینه»هایش باشد•
🔳«پنجاه سال»؛است که
«اقتصاد ایران»در گرداب
«کسری بودجه»؛دست و پا،
می زند•
🌗 🌘 🔳
🔳{{کاهش ۵۰ درصدی مصرف
گوشت قرمز/چهار میلیون راس
بره نر؛در دست دامداران،مانده
است•
🗣منصور پوریان رییس شورای
تامین دام کشور:
🔶تقاضا برای خرید گوشت
قرمز،کاهش ملموسی دارد و
میزان مصرف،در ایام نوروز
و رمضان،نسبت به سال‌های
گذشته کاهش چشم‌گیری
پیدا کرده است.
در سالهای گذشته،اگر خانواری
برای ایام نوروز،ده کیلو گوشت
خریداری می‌کرد،در سال
جاری میزان خرید خود را،
نصف کرد•
(ایلنا/emtedadnet)
🔸دخل=درآمد•
🔹خرج‌=هزینه•
🔸به نظر می رسد،اولین
شاعر دوران قرون وسطا؛
«شیخ مصلح الدین سعدی
شیرازی»باشد که«کسری
بودجه»؛را،«کشف»کرد و
جای بسی افتخار،است•
🍀«ابن خلدون تونسی»؛در
جهان اسلام؛در سال ۱۳۷۶
میلادی،کتاب«مقدمه»؛را نوشت•
(کتاب«مقدمه‌»؛توسط محمد
پروین گنابادی؛به فارسی،ترجمه
شد•)
🍀«ابن خلدون»؛به عنوان
اقتصاددان،جامعه شناس و
فلسفه تاریخ دان برجسته؛
در قرون وسطا؛مطرح بود•
🔳اروپا؛در«عهد ابن خلدون»؛
در«غل و زنجیر نادانی و
تاریکی»؛اسیر بود•
😁انقلاب آمریکا !؛در سال۱۷۷۶
میلادی اتفاق افتاد،تا از«پدر
بزرگ های متجاوز»خود؛خلاصی
یابند!
🔳پدربزرگ های متجاوز؛
سرزمین بومیان آمریکا؛را،
در نهایت«وحشی‌گری»و
«بی‌رحمی»؛تصاحب و از
«کشته»ها؛«پشته»ها،ساخته
بودند•
🔹در سال ۱۷۷۶ میلادی؛«آدام
اسمیت انگلیسی»،[بنیانگذار
مکتب اقتصاد کلاسیک]؛کتاب
«ثروت ملل»؛را؛نوشت•
😳«چهار صد سال»؛پس از
«ابن خلدون تونسی»•
🔺🔸
🔶فرض:«درآمد دولت رئیسی»؛
از فروش نفت،گاز،مالیات و•••
«ایکس تومان»باشد و هزینه
این دولت؛«ایکس»؛بعلاوه
«پانصد هزار میلیارد تومان»•
🔶پس،«پانصد هزار میلیارد
تومان»؛«کسری بودجه»سال
۱۴۰۱ خورشیدی است•
🔳«کسری بودجه»؛برای هر
دولتی؛تورم زاست که سبب
«کسری بودجه خانوارها»؛می
شود•چگونه؟!خانوارها؛به دلیل
گرانی ها؛مجبور می شوند،
میزان کالاها و خدمات خود را
نسبت به سال گذشته،کاهش
دهند،یا اینکه«وام»بگیرند،یا
«اموال»خود را،بفروشند تا
«قدرت خرید سال گذشته»؛
را،نگهدارند•
🔶فرض ۱🔶
😳مصرف سالانه یک خانوار
ایرانی،در سال ۱۴۰۰؛پانزده
کیلو گوشت،چهل کیلو مرغ،
چهارصد تخم مرغ،دویست
لیتر شیر،پنجاه سطل ماست،
دوبار آزمایش خون و•••؛باشد•
🔶فرض ۲🔶
😁مصرف سالانه همان خانوار
ایرانی در سال ۱۴۰۱؛ده کیلو
گوشت،سی کیلو مرغ،صد و
بیست لیتر شیر،سی سطل
ماست،یک بار آزمایش خون
و•••؛باشد•
🌗به عبارت دقیق تر؛«قدرت
خرید خانوار»؛کاهش یافته است•
بنابراین؛«قدرت خرید»؛حاصل
تقسیم«درآمد خانوار»(صورت
کسر)؛بر«شاخص قیمتها»
(مخرج کسر)؛است•
🔸یک نتیجه دیگر هم می
گیریم که«کسری بودجه دولت»؛
سرازیر می شود؛در«کسری
بودجه خانوار»ها•چگونه ؟!
😳هنگامی که«کسری بودجه
دولت»؛تشدید شود،«تورم»؛
هم،سر به فلک می گذارد•
🔸تا کجا می رود ؟! تا جایی
که«اسکناس»؛از خرید و فروش
روزمره حذف شود•
🔸آیا«پیشینه»ای؛در جهان،
دارد؟!
🔸دارد•«آلمان هیتلری»؛در
«جنگ جهانی دوم»•
🌑«اسکناس های آلمان»،به
عنوان«هیزم بخاری !!!»؛یا
«بادبادک !!!»؛در«هوا»•
😁این«هوا»؛هم،داستانهای
زیادی دارد•
🔸برای«نفس کشیدن»•
🔸«هوا»و«هوس»•
🔸پشتیبانی؛برای«بقا»؛
[در فوتبال،سیاست،روز
انتخابات،ثبت نام برای
پرشیا و رفتن به آنتالیا] 🔳لشگرکشی؛به اوکراین،
جورجیا و آبخازیا !!!
🌿«سعدی شیرازی»؛نخست،
«کسری بودجه»؛را،«ساده»و
«روشن»؛تعریف کرد و سپس؛
«راهکار»؛نشان داده بود•
🔺الف)تعریف«کسری بودجه»:
🌑بر آن مرد بدبخت باید
گریست😂
🌑که دخلش بود نوزده و
خرج بیست😂
🍀ب)راهکار:
🔵چو دخلت نیست خرج
آهسته تر کن🔶
🔵که می خوانند ملاحان
سرودی🔶
🔵اگر باران به کوهستان
نبارد🔶
🔵به سالی دجله گردد خشک
رودی🔶[سعدی ] 😳صد افسوس،سخنان
«سعدی»؛را،سیاستمداران
«نادان»و«جاه طلب»؛هرگز،
بکار نبسته اند•
🔵«استاد سخن»؛براین باور
بوده است که :
برای بیرون جهیدن؛از دام
«کسری بودجه»؛باید«صرفه
جویی»،کرد•
🛑«نظامیگری»و«کاخ سازی»؛
سبب تشدید«کسری بودجه»•
🌗نتیجه🌗
🔳اگر به شمال،جنوب،شرق،
غرب و مرکز ایران،نیک نظر
کنید،بسیار«کاخ»و«کوخ»
خواهید که«انحراف»از
«تولید»است و دستاورد !!!
«کسری بودجه»پنجاه ساله
«دولتهای نادان»؛در«ایران»
بوده است•
😁کوخ ها،آوار•
🔳کاخ ها،پایدار !
🌑«سی درصد»خانوارهای
ایران؛«آواره»و«مستاجر»؛در
گوشه و کنار •
🌗این است،«انشای من»؛
از«ایران بیقرار»•
▶️سرشک▶️

باکانال همای خبر همراه باشیدhttp://@homaygilanir

About مدیر خبر1

Check Also

🌗«انحراف»؛از«اصول»🌓✍️دکتر علی رحیم پور،دکتری اقتصاد

اختصاصی همای خبر/سفره«نئولیبرالیسم»،در «اقتصاد ایران»؛گسترده و بساط«سوسیالیسم»؛کوچکتر شده است• 😳مدافعین«نئولیبرالیسم»؛ «قدر»؛دیده اند و هواداران سوسیالیسم،در«انزوا»؛ …