چاپ مطلب چاپ مطلب

نقش انتخابات ازاد در فرآیند توسعه وامنیت پایدار/ جلال میرزاآقایی

اختصاصی همای گیلان: با نگرشی کوتاه به تاریخ ملتها وجغرافیای سرزمینی آنها ,حداقل بخشی از تحولات به جغرافیای سیاسی مربوط میشود یعنی تحولات اجتمایی وسیاسی وفرهنگی وکنشها ی ارتباطی وهمگرایی وواگرایی در مناسبات ملی ,حتی تعیین کننده جغرافیای سرزمینی وطبیعی آنها هم می شد.بعنوان مثال در تاریخ جنگهای داخلی آمریکا بین شمال وجنوب آن,اگر دو طرف منازعه بر سرافکار جورج واشنگتن و یا در مقوله نژاد پرستی بین سیاهان وسفید پوستان به اندیشه های آبراهام لینکلن پای بند نبودند,شاید امروز آمریکای فعلی به شکل وشمایل سیاسی وجغرافیایی وجود نداشت.

جلال میرزاآقایی

 

قبل از رنسانس ودوره تجدید فرهنگی وسیاسی در مناسبات اجتمایی ,در اروپا هیچ اثری از حاکمیت مردم بر سر نوشت خود نبود وپاپ ها وکاردینال های قرون وسطی خود را نماینده خدا بر زمین می دانستند .اصلاح فرهنگی هم در حوزه نگرش فکری حاکمان ومردم وحتی دین که با اندیشه های امثال “مارتین لوتر” همراه بود تاریخ وجغرافیای سیاسی اروپا را تغییر داد وشعاع ودامنه این تغییرات ؛مرزها وجغرافیای سیاسی وسرزمینی را هم در نوردید وبه سایر کشور ها هم رسید.افکار وعقاید رهبران مشروطه در ایران متآثر از جنبش دمو کراسی غرب که ریشه در رنسانس اروپا علی الخصوص در قرون هفده وهیجده ونوزده آن دارد.

جامعه دموکراتیک وهمه سازو کارهای آن از جمله انتخابات آزاد ,برای اروپاییان ,توسعه متوازن وامنیت ملی پایدار وپیشرفت افسانه ای در همه عرصه های ملی ,فرهنگی ,سیاسی ,صنعتی وتکنولوژیکی ببار آورد که امروزه کعبه آمال وآرزوهای خیلی از افراد وسایر کشورها در قاره های دیگر می باشد.نقش مناسبات اجتمایی دموکراتیک که انتخابات آزاد یکی از نمادهای بارز وآشکار آن میباشد نباید با خطای استراتژیکی حاکمان وانفعال جامعه به محاق برود که جبران شدنی نیست وکیست که نداند ونبیند به آه وحسرت وفغان افغانها به همین دموکراسی نیم بند ترکیه ,همسایه غربی ما.
از همان ماههای قبل از پیروزی انقلاب ,جریان فکری افراطی که شاید تبار شناسی مبانی اندیشه های نظری آنان به جنبش مشروطه هم برسد در ساختار و بدنه نظام ورود کرده که باعث زمین گیر شدن همه دولتهای مردمی از بازر گان تا خاتمی شده است و اینک پنجه در پنجه دولت منتخب مردمی روحانی انداخته است .این جریان حتی بر نامه ریزی انقلابیون برای استقبال و ورود رهبر فقید انقلاب را, مطابق بر نامه های خود کرده و آنرا تغییر دادد.و حتی با نخست وزیری مهندس بازر گان هم مخالفت کردند ولی بعلت کاریز مای قوی رهبر فقید انقلاب ,در آن مقطع نا کام شدند . با سیاه نمایی ها و تحریک جامعه مذهبی و سیاسی وحتی دانشجویی,کار تا جایی پیش بردند که شخصیت بر جسته ای و فر هیخته ای مانند روانشاد مهندس بازر گان را خائن و مزدور جلوه دادند .

جالب اینجا بود که حتی چپ سیاسی ما اعم از مذهبی و مارکسیت ,مسحور شعار های ضد آمریکایی و ضد امپر یالیستی این جریان شده بود و تا پروسه حذف خود از معا دلات و تعا ملات و دایره اولیه مدیران نظام ,با این جریان ,به غفلت هم نوایی داشتند.رجوع شود به نامه سید محمد خاتمی به مهندس بازر گان و یا سکوت همراه با حمایت ها شمی رفسنجانی در ضرب و شتم روانشاد بازر گان در مجلس.
این جریان ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر و ورود ارتش ایران به خاک عراق را با شعار های افراطی و تو خالی ,تئوری پر دازی و نظریه بافی میکرد و بیش از صد ها میلیارد دلار خسارت به دوش ملت گذاشت و با هر دولت مردمی بعد از انقلاب سر ستیز دارد الا در دولت خودی احمدی نژاد .اینکه که به مدد تکنولوژی ار تبا طات و تابیده شدن نور آگاهی بر این تاریک خانه اشباح ,پرده برون فتد و اسرار هویدا شد .

جلال میرزاآقایی

About سردبیر

Check Also

🌗«انحراف»؛از«اصول»🌓✍️دکتر علی رحیم پور،دکتری اقتصاد

اختصاصی همای خبر/سفره«نئولیبرالیسم»،در «اقتصاد ایران»؛گسترده و بساط«سوسیالیسم»؛کوچکتر شده است• 😳مدافعین«نئولیبرالیسم»؛ «قدر»؛دیده اند و هواداران سوسیالیسم،در«انزوا»؛ …