Tag Archives: شنیده های همای گیلان

شنیده های همای گیلان

همای گیلان :شنیدنیها حاکیست در شهرستان آستانه اشرفیه قرار است شمسی پور جایگزین امین بابایی بخشدار بندر کیاشهر شودوامین بابایی به عنوان معاون فرماندار رودبار به خدمت خودادامه دهدونیز گفته می شوددر آستانه اشرفیه حسن پور کارمند فرمانداری جایگزین مصطفوی بخشدار مرکزی این شهرستان  خواهد شد. همچنین از گوشه وکنار شنیده می شود …

Read More »