چاپ مطلب چاپ مطلب

اقدام بی تحقیقاتی سازمان پژوهشکده چای کشور به قلم مدیرمسئول همای گیلان

اختصاصی همای گیلان: درموردوضعیت بیمارچای مطالب مختلفی ازجمله عدم ثبات سازمان چای همچون انحلال واحیای سازمان چای،فرسودگی باغات چای، توجه نکردن به منزلت اجتماعی چایکاران ،بیمه وحقوق بازنشستگی گفته شدولی کمتربه مسائلی همچون وظیفه متولیان این صنعت پرداخته شد.


قطعالازمه هرچیزی ،تحقیقات می باشدکه همچون کوره ای می ماندکه اهن گداخته وبااطمینان دراخیارمشتری قرارمی گیرد.
محققان اطلاعات خود را از راه های مختلف از جمله مصاحبه، پرسشنامه، تمرکز بر گروه، بررسی های تجزیه و تحلیل بازار، نظر سنجی و بررسی ادبیات مربوطه کسب می کنندوروندهای آینده راپیش بینی می کنند.
پژهشکده چای به عنوان پشتوانه می تواندبسیاری ازچالش های حال وآینده چای راحل نمایدوکارشناسان آن به عنوان صندوق ذخیره ارزی بسیاری ازتفکرات خودرادرزمانهای خاص بروزنمایند.
اماهمانطوریکه مطلع اید درحین مقاله ای گذرابه این مبحث پرداخته شددراسفندسال۹۳ پژوهشکده چای درکنارمقبره کاشف السلطنه مبادرت به کاشت نهال چای نمودالبته بنابه درخواست شهرداری لاهیجان امانهال هایی که طول عمرش حداقل ۳سال بود که بااعتراض اینجانب موجه شدکه نهال برای کشت بیش ازیک سال کیفیت لازم راندارداماانجاعنوان شدکه این کارتوسط پژوهشکده چای کارشناسی شده است وجای نگرانی نیست تا اینکه خبرنگارمابررسی نمودکه هیچ اثری ازنهال های چای نیست (جاتراست وبچه نیست)

اینجاروبخوانید(http://www.homaygilan.ir/?p=22205
حال سوال اینجاست اولا این کارتحقیقات به چه صورت انجام گرفته بودوکاشت نهال کهنسال وپژمرده درکدام بخش کار،کارشناسی این عزیزان قراردارد
ودرثانی آیا می دانیداین کاربدبینی درپیشگاه مردم به وجودخواهدآورد
وثالثااگراشتباه بودچراعذرخواهی نشدکاری که معاون محترم رئیس جمهورچندی پیش انجام داد.
رابعااین اقدام باعث پاسخ همه شبهات ماشد./باکانال همای خبر همراه شوید

علی علی پور مدیرمسئول  سایت همای گیلان وهفته نامه همای گیلان

اینک تصاویرهم نهال ها وهم زمینی که اثری  از نهال نیست/به پژمردگی نهالها هم عنایت شود.

زمینی که اثری ازنهال نیست/تصویرروز

زمینی که اثری ازنهال نیست/تصویرروز

زمینی که اثری ازنهال نیست تصویر روز

کاشت نهال چای در

طراف مزار کاشف السلطنه دراسفند۹۳

 

کاشت نهال چای دراطراف مزار کاشف السلطنه دراسفند۹۳

About سردبیر ارشد

Check Also

۵۱ پیشکسوت و هنرمند صنایع دستی گیلان به مناسبت روز جهانی صنایع سنتی و دستی روز سه شنبه طی مراسمی در اتاق بازرگانی گیلان تجلیل شدند

۵۱ پیشکسوت و هنرمند صنایع دستی گیلان به مناسبت روز جهانی صنایع سنتی و دستی …