چاپ مطلب چاپ مطلب

سرپرست آبفای دیلمان:مشکلات کم آبی شهردیلمان واسپیلی رفع شده وکمبود آب ندارد

اختصاصی همای گیلان:مهندس ایوب دهدار که از تاریخ ۲۰/۳/۹۳  سرپرستی اداره آبفای دیلمان را بر عهده گرفته است در خصوص سابقه اداره آب و فاضلات شهری  دیلمان و اسپیلی گفت: 

 شهر دیلمان و اسپیلی از سال ۱۳۸۰دارای اداره آب و فاضلاب شهری شده است.

 SAM_1311

وی افزود:در سال ۱۳۸۰که آب وفاضلاب شهری از آب وفاضلاب  روستایی جداشد حدود ۶۹۱مشترک داشت و دارای ۵مخزن بتنی و چند چشمه (نازنین دیوان- خرس گاه- فک گرگه- لولک دره پش) بوده است. و در حال حاضر ۱۲۳۵فقره اشتراک دارد. که علاوه بر تاسیسات قدیمی، ۲فقره چاه و یک مخزن فلزی ۵۰متر مکعبی و یک ایستگاه پمپاژ کوچک نیز راه اندازی شده ، و مخزن ۱۰۰۰متر مکعبی نیز در دست ساخت می باشد. 

. این اداره دارای ۳کارمند می باشد(*حمید نباتی، مسئول امور مشترکین،-  *فریدون دیانتی مسئول شبکه تأسیسات آب رسانی، انشعابات- – ،*قاسم (علی) نجفی راننده- اتفاقات و یک کنتور نویس کمکی از امور آبفای  سیاهکل جهت قرائت به آبفای دیلمان می آید ). 

دهدار یاداور شد:سطح شهر دیلمان واسپیلی توسط پنچ مخزن بتونی  آبرسانی میشود که تامین آب  این مخازن در تابستان از چاههای باباولی به مخزن فلزی و از مخزن فلزی به مخازن بتونی پمپاژ میشود. 

وی در خصوص مشخصات چاه نیمه عمیق باباولی گفت:این چاهاین چاه ۴۸متر عمق داشته که ۳۶متر لوله داردواز عمق ۳۶تا ۴۲مشبک است همچنین پمپ ۲۹۳و ۱۳طبق است و لوله ۳″می باشد.شایان ذکراست این چاه حدود ۷لیتر بر ثانیه آبدهی دارد .  

سرپرست آبفای دیلمان پیرامون  معایب  این چاه اظهار داشت: نداشتن جاده( که باید خریداری گردد)،فقدان فنس جهت مشخص نمودن حریم چاه،عدم نصب تابلوی مشخصات چاه، عدم نصب و راه اندازی ژنراتور، نداشتن باکس در اطراف شیرآلات، ضمن آنکه تابلوی برق موجودباید سرویس شودهمچنین عدم عایق بندی شیرها و لوله فولادی  دیگر عیوب این چاه می باشد. 

دهدار همچنین در مورد مشخصات چاه دهنه گشاد باباولی گفت: این چاه حدود ۱۴متر عمق داشته وپمپ ۲۹۳و ۱۲طبق است و لوله “۴می باشدکه حدود ۷لیتر بر ثانیه آبدهی دارد. 

وی خاطرنشان کرد: نداشتن جاده (که باید خریداری گردد)،عدم عایق بندی لوله و شیر آلات موجود در اطراف چاه، نداشتن فنس جهت مشخص نمودن حریم چاه ، عدم نصب تابلوی مشخصات،عدم نصب و راه اندازی ژنراتور،نداشتن باکس در اطراف شیرآلات از عیوب این چاه می باشد.همچنین طراحی باکس یا اتاقک فلزی جهت کنتور الکترومغناطیسی ، راه اندازی کنتورالکترو مغناطیسی توسط شرکت مربوط بایدمورد توجه قرار گیردضمن آنکه اگر چاه بیش از ۵ساعت روشن بماند آب تمام می شود. بایدکنتاکتور و تایمر روی این چاه نصب گردد و به آن برنامه داده شود که ۴ساعت روشن و ۳ساعت خاموش شود ، تا مشکل حل گردد. 

 سرپرست آب وفاضلاب شهری دیلمان در ادامه به مشخصات مخزن فلزی ۵۰متر مکعبی داخل حیاط اداره اشاره نمودواظهار داشت: این مخزن در حیاط اداره طراحی شده است که ۵۰متر مکعبی می باشدوتوسط دو پمپ شناور (۲۹۳-۶طبق) آب به مخزن بتنی شماره۱و۲پمپاژ می شود.

دهدار اذعان داشت: دو پمپ شناور که در اینجا طراحی شده است همزمان با همدیگر وارد مدار نمی شوند. بدلیل اینکه دیماند خریداری شده اداره ۳۰کیلووات می باشد. در صورتی که قدرت دو موتور ۴۴کیلو وات می باشد و باید افزایش دیماند صورت گیرد و با در نظر گرفتن آینده شهر جهت احتیاط نیاز به دیماند ۸۰کیلو وات است. 

وی تصریح کرد:عدم سرویس تابلوی برق موجود در جنب مخزن فلزی، ،عدم راه اندازی و نصب ژنراتور ،نداشتن باکس در شیر آلات اطراف مخزن از دیگر معایب این مخزن می باشد. 

سرپرست آبفای دیلمان در ادامه به پنچ مخزن که شهر دیلمان واسپیلی را آبیاری می کند اشاره کردودر خصوص مخزن بتونی ۱۵۰متر مکعبی شماره ۱گفت:این مخزن توسط لوله فلزی”۳بمتراژ حدوداً ۴کیلومتر از چشمه های لولک دره پش آبگیری میشود که بطور میانگین در طول سال ۴لیتر بر ثانیه آبدهی دارد و در بعضی مواقع از مخزن داخل اداره آبگیری میشودو حدود ۳۰۵خانوار ( از آسفالت به بالا، بالا محله دیلمان) را بصورت ثقلی آبرسانی می کند. 

دهدارخاطر نشان کرد:کلرزنی این مخزن به صورت دستی است وفلکه ۱۲۵لوله آهنی خروجی (حدود ۵۰متر)میباشدولوله ۱۱۰پلی اتلین به شهر (حدودا از مخزن تا رینگ شهر ۴۰۰متر)وهمچنین یک لوله سرریز پیش بینی گردید جهت مخزن شماره ۲

دهدارپیرامون معایب این مخزن یاداورشد:این مخزن فاقد هر گونه امکانات برقی ونیزفاقد جاده است و حدوداً چندصد متر پیاده روی دارد و باید زمین خریداری شودوبه جهت مشخص نمودن حریم مخزن و فنس آن ونظافت اتاقک مخزن و رنگ آمیزی اتاقک و  اطراف مخزن اقدامگردد از دیگر عیوب آن نیز باید به نداشتن تابلوی مشخصات،نداشتن دستگاه هیدروکلروناتور برای کلر زنی، جهت شستشوی مخزن ونداشتن باکس در شیرآلات اطراف مخزن اشاره نمود. 

سرپرست آبفای دیلمان در مورد مشخصات مخزن بتونی ۱۰۰متر مکعبی شماره ۲نیز گفت:این مخزن در فصل گرما از مخزن فلزی داخل حیاط اداره و در پاییز و زمستان از چشمه(که پشت مخزن نازنین دیوان است و توسط لوله ۹۰بمتراژ ۱کیلوگرم) و از سرریز مخزن شماره ۱آبگیری می شود که این چشمه بطور میانگین در طول سال حدوداً ۱٫۵لیتر بر ثانیه آبدهی داردو حدود ۳۹۵خانوار (کمربندی و آسفالت به پایین) را آبرسانی می کندوکلر زنی به صورت دستی می باشدوتوسط دو پمپ شناور پمپاژ می کند (۲۱۳-۶طبق)وتوسط لوله پلی لتیلن ۹۰به شهر آبرسانی می کند. 

دهدار افزود:در مورد این مخزن باید نسبت به سرویس تابلوی برق موجود در مخزن،مشخص نبودن حریم مخزن و نداشتن فنس، ، نظافت اتاقک مخزن و رنگ آمیزی اتاقک و تراش زدن اطراف مخزن اقدام نموددرضمن این مخزن فاقد دستگاه هیدرو کلروناتور بوده و نداشتن تابلوی مشخصات وفقدان باکس در شیرآلات اطراف مخزن از دیگر عیوب آن به حساب می آید. 

وی آنگاه به بیان مشخصات مخزن بتونی کلاه فرنگی ۱۰۰مترمکعبی شماره۳پرداخت واظهارداشت:این مخزن از چشمه کلاه فرنگی که بطور میانگین ۳لیتر بر ثانیه آبدهی دارد و از پمپاژ مخزن  نازنین دیوان (شماره۴) توسط لوله ۹۰بمتراژ ۱کیلوگرم آبگیری می شودو این مخزن حدود ۳۲۳خانوار رادر اسپیلی به صورت ثقلی آبرسانی میکندوکلرزنی توسط دستگاه هیدروکلروناتور (توربین آبی) می باشد

سرپرست آبفای دیلمان ادامه داد:فاقد هر گونه امکانات برقی، و تابلوی مشخصات،و باکس در اطراف شیرآلات مخزن می باشدومشخص نمودن حریم مخزن ونصب فنس،نظافت اتاقک مخزن ،رنگ آمیزی اتاقک وترمیم شکستگی زیر مخزن که به عمق ۳متر لوله ۹۰که بقطر ۴/۳در شبانه روزآب هدر می رود از جمله اقداماتی است که باید انجام شود .

 

دهدار سپس به مشخصات مخزن بتونی نازنین دیوان ۷۵متر مکعبی شماره ۴اشاره نمود واظهارداشت:این مخزن توسط چشمه به فاصله ی چند متری که بطور میانگین ۴لیتر بر ثانیه آبدهی دارد؛ آبگیری می شود و در صورت کمبود آب چشمه ندرتااز مخزن شماره ۲توسط لوله ۹۰به نازنین دیوان پمپاژ می شودوحدود ۱۰خانوار را آبرسانی می کندوالبته آب این مخزن توسط ۲پمپ شناور به مخازن خرس گاه و کلاه فرنگی پمپاژ می شود. 

وی اذعان داشت:سرویس تابلوی برق موجود ،تعمیریک پمپ شناور،مشخص نمودن حریم مخزن و نصب فنس ، ، نظافت و رنگ آمیزی اتاقک از جمله اقداماتی است که باید انجام شود . البته  نداشتن تابلوی مشخصات و نداشتن باکس در اطراف شیر آلات موجود  نیز از دیگر عیوب این مخزن می باشد . 

 سرپرست آبفای دیلمان در ادامه در مورد مخزن بتونی خرس گاه ۳۵متر مکعبی شماره ۵  اذعان داشت : این مخزن در فصل پاییز و زمستان از چشمه های فک گرگه  ودر فصل گرما از مخزن نازنین دیوان آبگیری میشود. 

     دهدار افزود :از معایب این مخزن می توان به فقدان هر گونه امکانات برقی و اتاقک کلرزنی ، نداشتن جاده و   تابلوی مشخصات و نیزباکس در اطراف شیرآلات موجود در نزدیکی مخزن و شیرآلات موجود در نزدیکی جاده اشا ره کرد . ضمن آنکه باید جهت مشخص نمودن حریم مخزن و  نصب فنس  اقدام شود.  

  مخزن ۱۰۰۰متر مکعبی در دست احداث بحث دیگر مور د اشاره وی بو د که در این مورد گفت : با راه اندازی این مخزن، می توانیم به صورت ثقلی به تمام نقاط شهر و حتی مسیرهایی که فاقد آب شهر هستند آبرسانی نمود و در هزینه و زمان صرفه جویی ویژه ای صورت می پذیرد و با توجه به اظهار نظر کارشناسان محترم، در فصل گرما دیگر شهر دیلمان و اسپیلی دچار افت فشار یا قطعی آب نخواهد گردید. 

دهدار گفت : مخزن ۱۰۰۰از دو جداره ۵۰۰مکعبی تشکیل شده است ودر حال حاضر توسط لوله ۹۰بمتراژ ۲کیلومتر از ۳چشمه موجود لولک دره پش آبگیری شده است. 

وی ادامه داد: امور باقیمانده این پروژه که باید پیگیری و عنایت ویژه گرددعبارتند از :پیگیری و راه اندازی ترانس برق فشار قوی ،پیگیری و طراحی اتاقک ژنراتور و راه اندازی ژنراتور،پیگیری و ساخت اتاقک نگهبانی،پیگیری و ساخت اتاقک کلرزنی و راه اندازی دستگاههای مربوطه همچنین پیگیری در خصوص اتمام دیوار چینی و محوطه سازی ، پیگیری لوله گذاری خط انتقال از جلوی اداره تا مخزن ۱۰۰۰ .ضمن آنکه پیگیری لوله شبکه گذاری از مخزن تارینگ شهر، پیگیری در خصوص خریداری زمین در بعضی از مسیرهایی که نیازاست و رفع نشت یک جداره مخزن نیز از جمله این امور است . 

وی سپس به بیان مشخصات ایستگاه پمپاژ شبانه روزی جاده کوه پس پرداخت واظهارداشت:در این ایستگاه مخزن فلزی ۵هزار لیتری پیش بینی گشته است وحدود ۱۰خانوار را با تعهد اینکه در طول ۲۴ساعت پمپاژ فقط دو بار،منبع های ۱۰۰۰لیتری خود را پر نمایند؛ آبرسانی می کندوتوسط لوله ۹۰از مخزن کلاه فرنگی آبگیری می شود 

معایب ایستگاه پمپاژ که البته این ایستگاه نیز دارای عبوبی ازجمله عدم سرویس تابلوی برق موجود،نداشتن تابلوی مشخصات ومشخص نبودن حریم ایستگاه و نداشتن فنس می باشد. 

سرپرست آبفای دیلمان گفت:بازدید از تأسیسات آب رسانی،خط انتقال- خط اصلی و فرعی جهت رفع مشکل کم آبی،وکنترل کیفی روزانه با هماهنگی مرکز بهداشت در سطح شهر دیلمان واسپیلی در چندین نقطه، فروش ۱۳فقره انشعآب طی یک ماه،۶فقره تعویض کنتور،انجام امورات محوله روزانه وبازدید از مسیر اصلاح شبکه پیمانکار سهرابی ازجمله اقدامات یک ماه  آبفای دیلمان میباشد. 

دهدار عنوان کرد:تامین آب شرب شهروندان فهیم دیلمان و اسپیلی ،تکریم ارباب رجوع به معنای واقعی شعار بحث کار آبفای این بخش می باشد. 

وی تاکید کرد:در حال حاضر هم، هیچ گونه مشکل آب نیست.وبدلدیل اهمیت موضوع، درصرفه جویی از زمان و هزینه بایستی چاه دهنه گشاد باباولی یک کنتاکتور و تایمر نصب گردد همچنین افزایش دیماند برق محطوه اداره صفحه دیگر برنامه کاری ما می باشد. 

سرپرست آبفای دیلمان یاداورشد:از ۲۱/۳/۹۳ لغایت ۱۸/۴/۹۳   ، ۵۴  مورد شکستگی ترمیم شده است که اکثرا یا لوله اصلی یا خط انتقال می باشدهمچنین طی این مدت ۳۸۰متر توسعه شبکه بصورت خودیاری انجام گرفته است البته رفع افت فشار آب در بن بست ساندویچی نوروز پور  که حدود ۳ماه با مشکل افت فشار آب مواجه بود یکی دیگر از اقدامات مهم میباشد.

در پایان ضمن تشکر از حمایت های بی دریغ نماینده مردمی وپر تلاش شهرستان های سیاهکل و لاهیجان جناب آقای مهندس ندیمی  و بخشدار محترم بخش دیلمان آقای یکتا بابت  پیگیری ومساعدت لازم و همچنین مدیر محترم امور آبفای سیاهکل جناب مهندس حسن امیدوار که با همایتها و راهنماییهایش آرامش لازم را درخصوص خدمت رسانی بهتر به مردم فهیم شهر دیلمان واسپیلی فراهم نموده اند و تشکر ویژه از شورای محترم اسلامی شهر دیلمان واسپلی که با آبفای همکاری لازم را داشته و دارند.

About

Check Also

برپایی سیرک در کومله

برپایی سیرک در کومله با حضور دکتر مهدی پور شهردار، آقای عظیمی ریاست شورای شهر …

۶ comments

 1. همت والا و پشتکار جناب آقای ایوب دهدار جای بسی تقدیر و تشکر را دارد
  که در این مدت زمان بسی اندک پس از انتخاب ایشان تغییر و تحول عظیمی در امور عملیاتی آب و فاضلاب دیلمان رخ داده است که با توجه به عملکرد بسیار عالی ایشان امید است در آینده خیلی نزدیک مشکل آب و فاضلاب دیلمان که سالها مردم شریف دیلمان با آن مواجه بودند رفع و حل گردد

 2. از زحمات شبانه روزی رئیس محترم آب و فاضلاب دیلمان کمال تشکر و قدردانی را داریم

 3. از زحمات اقای مهندس دهدار تشکر میکنیم.البته باتوجه به سوابق و تجربیات ایشان جز این انتظار نمیرفت.البته با روحیه جهادی و پیگیر بودنش ان شالله اب دیلمان به وضع مطلوبتری برسه

 4. از پیگیری و مساعدت شما شخصاً بعنوان یک فرد که در لمس موارد ذکر شده دست و پنجه نرم کرده ایم کمال تشکر و قدردانی را دارم.
  و سپاس ازجناب آقای مهندس ندیمی و بخشدار محترم بخش دیلمان آقای یکتا بابت سهمی از پیگیریها و مساعدت لازم و همچنین مدیر محترم امور آبفای سیاهکل جناب مهندس حسن امیدوار
  پیش به سوی پیشرفت و زندگی سالم و بهتر

 5. آقای دهدار یادت باشد که شمارا کی رئیس کرد زیرابی مخف.در ضمن قدر حسن امیدوار رابدان

 6. متواضع بی ریا و پرتلاش صفات بارز مهندس دهدار.انگیزه بالایی داردبه امید توفیق روزافزون ایشان.