چاپ مطلب چاپ مطلب

فرصتی برای خدمت

مهرداد حسینی

در آستانه برگزاری هر  انتخابات مردان و زنان بسیاری خود را در معرض انتخاب مردم قرار داده تا زمینه توفیق خدمت به مردم برای آنان فراهم شود یکی از مصادیق بارز آن، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور است که در خرداد سال گذشته با  خلق حماسه سیاسی مورد عنایت مقام معظم رهبری به وقوع پیوست . جمع های ِ کثیری در قالب شوراهای اسلامی شهر و روستا تشکیل شدند تا  بتوانند حوزه فعالیتی خود را به سمت و سویی که رفاه  و آسایش نسبی مردم باشد هدایت نمایند .

توفیق کسب آرائ مردم و فراهم شدن زمینه خدمت به آنان موهبتی الهیاستکه نصیب اعضای شوراهای اسلامی مردم شده است و باید ضمن شکر به درگاه حضرت حق با گامهایی موثر پاسخ شایسته ای به اعتماد تو ام با محبت رای دهندگان داده شود .

مردم عزیز ما با علم و آگاهی و با انتخاب خود برخی امکانات، منابع و فرصت های پیش روی خود را بهشوراها سپرده اند و پذیرش این موقعیت و قبول امانتداری مردم مسئولیتی بس شگرف است وهمتی بلند وعزمی راسخ می طلبد تا جوابگوی نیازهای مردمشود.

گذشته چراغ راه آینده است و باید از برخی واقعیات درس گرفت. بودند افرادی که صادقانه و با همه وجود در خدمت مخلصانه به مردم، از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکرده و آثار و برکات ماندگاری از آنها به یادگار مانده است و البته هستند افرادی که موقعیت هایی داشته اند لیکن هیچ اثری از دوران مسئولیتی خود باقی نگذاشته اند که طبعا از دو منظر قابل تامل است، نخست اینکهانگیزه خدمت به مردمو دیگر اینکهتوانایی انجام آنرا نداشته اند. پس باید با علم به این احوالبا روحیه ای مصمم وتلاشی مضاعف در جهت پیشبرد اهداف ترسیم شده احتمالی حرکت کرد

عموم مردم قصد دارند شهرها و روستاهایی  را که در آن زندگی می کنند بسازند و اعضای شوراها باید با هنرمندی خاص خود رویکرد مناسبی را در مواجههبا آنان انتخاب کنند.

امنیت و آرامش روحی و روانی مردم اصلی فراموش نشدنی است و مبادا در نشستی تصمیمی گرفته شود که منافع مردم تامین نشده و یا موجب رنجش خاطر آنان شود

بزرگ نمایی مشکلات و نادیده انگاشتن خدمات شوراهای گذشته امر صوابی نیست اگر چه نقد جدی بر عملکرد آنان خودچراغ راهی برای آینده است. باید بپذیریمسیاه نمایی از گذشته باری از دوش مسئولیت اعضای شوراها برنمی دارد و یا از توقعات مردم نخواهد کاست چرا که هر یک از عزیزان با علم به وضع موجود و جهت نیل به وضع مطلوب، خود را در معرض انتخاب قرار داده اند که به روشنی مردم ما از آن آگاهی دارند.

درگیر شدن در مسائل سطحی و روزمره مانع از بهبود امور وانجام کارهای اساسی است. باید پذیرفت که فرصتهادیگرتکرارنشدهو زمان همچون ابرها می روند و فردا روز حساب و پاسخگویی است.

پرواضح است که خوب بودن مهم است اما مبارزه با ناپاکی ها و برخورد با سودجویی های احتمالی تعهد شورائیان به مردم است پس نباید در مواجهه با تخلفات و مفاسد احتمالی چشم بر حقایق بسته شده و سکوت اختیار کرد.

قشر فعال و با نشاط جوانان سرمایه های این مرز و بومند و باید دل مشغولی های آنان و نقش ارزنده شان در تصمیم گیری ها مورد توجهقرار گیرد.

به موضوعاتی نظیر ورزش، فرهنگ ، ادب و هنر توجهی شایسته صورت گیرد واگرچه ساخت و ساز ها و خدمات عمومی خوب است اما زمان دیگر تکرار نمی شود و مردم هر زماننیاز های روحی وجسمی خاص خود را دارند که باید به آنهاپرداخته شود .

باید مراقب باشیم برخی ها نفع خود را در اختلاف و جدایی مسئولان و شوراها می دانند و ممکن است  با برنامه ریزی های هدفمند در پی جدایی آنان باشند  چه بسا در گذشته شواهدی بر آن مترتب است، اما بدیهی است که توافق عینی و عملی اعضای شورا با مسئولان ارشد هر شهرستان می تواند گره های کور مشکلات شوراها را  در امر خدمت رسانی باز کند پس نزدیکی آرا و نظرات آنان در جهت حفظ منافع مردم امری پسندیده و ستودنی است.

 

در هر دورها ی ازشورا ، ارتباط با نمایندگان مجلس-صرف نظر از فرد یا افراد خاص– به جهت داشتن دغدغه مشترک خدمت به مردم، یک رفتار و تعامل اداری احسن و در جهت جلب رضایت مردم است و البته باید از این ظرفیت و فرصت مهیا شده در حوزه فعالیت های شوراها استفاده کرداما آنچه کهموجب رنجش خاطر دیگران خواهد شد آن است که ازاین فضا به عنوان تریبونی به جهت رفتار های سیاسی مورد استفاده قرار گیرد که البته شوراها باید به نگاه مردم احترام گذاشته و از آن دوری گزینند.

اما به این نکته هم اشاره شودکه باید به رای مردم احترام گذاشت و همه آنانی که مورد اقبال مردم قرار گرفته اند را پذیرفت و آنان را در رسالتی که بر عهده گرفته اند یاری کرد تا بتوانند به وعده های داده شده جامه عمل بپوشانند باید قبول کنیم که شواراها از مردمند و به وسیله مردم انتخاب شده اند و نیتی جز خدمت به آنان ندارندو بپذیریم  که  امور روزمره و بخشی از زندگی آینده ی ما در حوزه ی رفاه و آسایش در گرو همین حمایت هاست که اگر اتفاق دیگری بیفتد آسیبش متوجه همگان است اگرچه تجربه به ما آموخته است که برخی ها قوت خود را در ضعف دیگران می بینند و همواره مانعی در ارائه خدمت به مردم میشوندکه باید این  نگاه را، هوشمندانه به فضایی هدایت کرد که در آن دوستی ها، وفاق و همدلی باشد تا فرصت های پیش روی ما که تامین کننده آرامش و آسایش مردم است فدای امور حاشیه ای نشود .

باید با پذیرش واقعیت ها و رویت خدمات صادقانه در پی همراهی آنان باشیم . مهم مردم هستند .و اگر انسان مردم را دوست داشته باشد فرقی نمی کند که چه منتخبی به آنها خدمت کند.البته رصد کردن امور، نقد عالمانه و ارائه پیشنهادات مورد لزوم حق همه مردم است و شان شایسته طرف مقابل است که به آنها توجه نمایند.

امید است اعضای محترم شوراها دوره چهار ساله خود را توفیق خدمت به مردم دانسته و با حضوری فعال و با نشاط در جهت حل مشکلات مردم گام برداشته تا به سهم خود بتوانند قلب مهربان آن عزیزان را شاد نموده و مُهر تاییدی بر انتخاب احسن آنان بزنند. ان شا ا

 

About

Check Also

جشنواره عصر قلم/ شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “

جشنواره عصر قلم / شهرسازی نوین برای رشت در قالب طرح ” رها “ ویژه …