چاپ مطلب چاپ مطلب

گزارش عملکرد هیئت ورزشهای همگانی شهرستان سیاهکل در سال ۱۳۹۲

همای گیلان:گزارش عملکرد هیئت ورزشهای همگانی شهرستان سیاهکل از زبان حسین پیروی  رئیس  هیئت ورزشهای همگانی این شهرستان.

SAM_9688-300x225

هزینه اجرا طول مسیر تعداد افراد شرکت کننده محل اجرا برنامه مجری مناسبت تاریخ ردیف
۴۵۰۰۰۰۰ ریال ۳ کیلومتر ۲۰۰ نفر  برادر و خواهر شبکه بهداشت استخر پاشوران پیاده روی خانوادگی کارکنان  شبکه بهداشت و درمان هفته سلامت ۲۳/۱/۹۲ ۱
۶۰۰۰۰۰۰ ریال ۵ کیلومتر ۳۵۰ نفر  //     // اداره ورزش و جوانان  استخر  پاشوران  گلزار شهدا  همایش پیاده روی  خانوادگی آموزش وپرورش اداره کار هفته کارگر و معلم ۱۲/۲/۹۲ ۲
۲۳۰۰۰۰۰ ریال ۱۰ کیلومتر ۳۰ نفر  برادر سرد آب سیاه خانی – اسپیلی کوه روی و گردشگری ورزشی آموزش وپرورش هفته معلم ۱۲/۲/۹۲ ۳
۱۵۰۰۰۰۰ ریال ۸ کیلومتر ۵۰ نفر برادر اسبراهان به مهربن همایش کوه روی آموزش و پرورش و  بسیج دانش آموزی سالروز آزاد سازی خرمشهر ۲/۳/۹۲ ۴
۲۰۰۰۰۰۰ ریال    ۳ کیلومتر دور استخر ۶۰ دوچرخه سوار  برادر استخر پاشوران همایش دوچرخه سواری سپاه ناحیه سالروز آزاد سازی خرمشهر ۳/۳/۹۲ ۵
۱۵۰۰۰۰۰ ریال ۲۰ کیلومتر ۴۰ نفر تازه آباد به لیسانک شهر بیجار همایش پیاده روی  خانوادگی دهیاری و پایگاه بسیج تازه آباد جنگاه                   //             ////      ۳/۳/۹۲ ۶
 ۳۰۰۰۰۰ ریال ۶ کیلومتر ۶۰  نفر تازه آباد به رادارپشته همایش پیاده روی خانوادگی دهیاری و پایگاه بسیج تازه آباد جنگاه هفته قوه قضائیه ۱۴/۴/۹۲ ۷
۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۵ کیلومتر ۱۰ نفر برادر بالارود به لشکج همایش کوه روی هیئت ورزشهای همگانی سالروز بازگشت آزادگان ۲۴/۵/۹۲ ۸
۱۲۰۰۰۰۰ ریال ۶ کیلومتر ۶۰ نفر تازه آباد به رادارپشته همایش پیاده روی خانوادگی دهیاری و پایگاه بسیج تازه آباد جنگاه سالروز بازگشت آزادگان ۲۵/۵/۹۲ ۹
۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۰ کیلومتر ۲۰ نفر   برادر چوشل به کاکو همایش کوه روی آموزش و پرورش و بسیج فرهنگیان هفته دفاع مقدس ۲۹/۶/۹۲ ۱۰
۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۶ کیلومتر ۶۵ نفر تازه آباد به رادارپشته همایش پیاده روی خانوادگی دهیاری و پایگاه بسیج تازه آباد جنگاه هفته دفاع مقدس ۵/۷/۹۲ ۱۱
۱۵۰۰۰۰۰ ریال ۳ کیلومتر ۴۵ نفر   نونهالان برادر ازبرم به چوشل همایش دوی همگانی آموزش و پرورش هفته تربیت بدنی ۲۴/۷/۹۲ ۱۲
۲۵۰۰۰۰۰ ریال ۷ کیلومتر ۱۵ نفر برادر لاریخانی به سیاه خانی کوه روی و گردشگری ورزشی آموزش و پرورش هفته تربیت بدنی ۲۵/۷/۹۲ ۱۳
 ۵۰۰۰۰۰ ریال ۶ کیلومتر ۵۰ نفر خواهر اداره ورزش و جوانان به روستای لیش همایش پیاده روی هیئتهای ورزشی خواهران هفته تربیت بدنی ۲۶/۷/۹۲ ۱۴
۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۸ کیلومتر ۳۵ نفر تازه آباد به ملکرود همایش پیاده روی خانوادگی دهیاری و پایگاه بسیج تازه آباد جنگاه عید ولایت ۳/۸/۹۲ ۱۵
۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۵ کیلومتر ۳۰۰ نفر برادر و خواهر اداره ورزش و جوانان استخر پاشوران همایش پیاده روی خانوادگی هیئت ورزشهای همگانی روز خانواده ۱۰/۸/۹۲ ۱۶
 ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۶ کیلومتر ۴۰ نفر برادر تازه آباد – رادارپشته همایش پیاده روی بسیجیان پایگاه بسیج  و دهیاری تازه آباد جنگاه هفته بسیج ۱/۹/۹۲ ۱۷
 ——– ۲ کیلومتر ۳۰۰ نفر برادر سپاه ناحیه استخر پاشوران همایش پیاده روی مسئولین  و بسیجیان سپاه ناحیه سیاهکل هفته بسیج ۵/۹/۹۲ ۱۸
۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۶ کیلومتر ۳۵ نفر تازه آباد به چالشم همایش پیاده روی  خانوادگی پایگاه بسیج  و دهیاری تازه آباد جنگاه هفته بسیج ۸/۹/۹۲ ۱۹
۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۷ کیلومتر ۴۵ نفر تازه آباد به گاوکل همایش پیاده روی خانوادگی پایگاه بسیج  و دهیاری تازه آباد جنگاه ——– ۲۹/۹/۹۲ ۲۰
۸۵۰۰۰۰۰ ریال ۵ کیلومتر ۳۵۳ نفر برادر و خواهر اداره ورزش و جوانان استخر پاشوران همایش پیاده روی خانوادگی فرمانداری سپاه شهرداری اداره برق ۹ دی ۶/۱۰/۹۲ ۲۱
۱۲۰۰۰۰۰ ریال ۱۰ کیلومتر ۳۳ نفر  تازه آباد به سیکاش همایش پیاده روی خانوادگی یایگاه بسیج  و دهیاری تازه آباد جنگاه ۹ دی ۶/۱۰/۹۲ ۲۲
۶۰۰۰۰۰۰ ریال ۶ کیلومتر ۲۰۴  نفر برادر لیشک – فشتال همایش دوی همگانی پایگاه بسیج و دهیاری فشتال گرامیداشت دهه فجر ۱۷/۱۱/۹۲ ۲۳
 ۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال ——– ۲۵۰ نفر برادر سالن شهدا سالن سیاهکل محله فوتسال کارکنان ادارات دانشگاه آزاد هیئت فوتبال //        //       // ۱۷/۱۱/۹۲ ۲۴
۸۰۰۰۰۰ ریال ۸ کیلومتر ۴۳ نفر تازه آباد به فشتال همایش پیاده روی خانوادگی یایگاه بسیج  و دهیاری تازه آباد جنگاه //     //          // ۱۸/۱۱/۹۲ ۲۵
۵۰۰۰۰۰ ریال ۳ کیلومتر ۶۴ نفر ملا محله به گلزار شهدای امام زاده بهار نشین چمچال همایش پیاده روی خانوادگی یایگاه بسیج  و دهیاری ملا محله //      //         // ۱۸/۱۱/۹۲ ۲۶
۱۰۰۰۰۰ ریال ۵ کیلومتر ۵ نفر  پنابندان به سلش همایش پیاده روی یایگاه بسیج  و دهیاری پنابندان //      //          // ۲۵/۱۱/۹۲ ۲۷
 ۱۰۰۰۰۰ریال ۵ کیلومتر  ۵ نفر پنابندان به سلش همایش پیاده روی یایگاه بسیج  و دهیاری پنابندان روز پرستار ۱۹/۱۲/۹۲ ۲۸
۹۰۰۰۰۰۰ ریال ۴ کیلومتر ۵۰۶ نفر اداره ورزش و جوانان استخر پاشوران همایش پیاده روی خانوادگی بنیاد شهید و امور ایثارگران // روز شهدا ۲۱/۱۲/۹۲ ۲۹
۱۰۰۰۰۰ ریال ۵ کیلومتر ۶ نفر  سوتگوابر به کاشکی همایش پیاده روی یایگاه بسیج  و دهیاری پنابندان // روز شهدا ۲۳/۱۲/۹۲ ۳۰
   ۱۴۰۰۰۰۰ ریال ——- ۶ نفر اداره ورزش و جوانان هم اندیشی با فعالین هیئت و تقدیر از حاضرین هیات ورزشهای همگانی   ۲۸/۱۲/۹۲ ۳۱
نفر شرکت کننده  در سال : ۳۲۸۵ نفر  

 

هزینه اجرای برنامه در  یکسال: ۹۳۵۰۰۰۰۰ ریال

 

طول مسیر طی شده جهت اجرای برنامه ها  : ۱۸۳ کیلومتر

۱ –  تعداد برنامه های اجرا شده :  ۳۱ برنامه            ۲ –  ادارات فعال در اجرای برنامه های ورزشی هیئت :  بهداشت و درمان –  کار و رفاه اجتماعی –  سپاه ناحیه  – آموزش و پرورش –  فرمانداری –  بخشداری مرکزی –  شهرداری و شورای شهر – اداره برق  –  هلال احمر– دانشگاه آزاد اسلامی –محیط زیست –  بنیاد شهید و امور ایثارگران –  حوزه بسیج شهید مطهری و دانش آموزی – پایگاه بسیج  و دهیاری فشتال  – پایگاه بسیج و دهیاری تازه آباد جنگاه  – پایگاه بسیج و دهیاری     ملامحله – پایگاه بسیج و دهیاری پنابندان – کانون فرهنگی مسجـد  دو برادران سیاهکل محله –  هیت فوتبال ، تکواندو  باشگاه تن و روان و جمعی از خواهران مربی سالنهای ورزشی 

 

About

Check Also

#اختصاصی_همای_خبر اقدام نامتعارف پرسنل شهرداری،دزدی در روز روشن/ حقوق میگیرم که خیانت کنم!

#اختصاصی_همای_خبر   اقدام نامتعارف پرسنل شهرداری،دزدی در روز روشن/ حقوق میگیرم که خیانت کنم!   …